Rada Gminy Kolbudy przyjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie Budżetu Obywatelskiego. Planuje się, że nabór wniosków do pierwszej jego edycji mógłby zostać przeprowadzony w pierwszym kwartale 2020 roku. Celem proponowanego - po raz pierwszy w Gminie Kolbudy - rozwiązania jest m.in. aktywizacja mieszkańców do świadomego współdecydowania o wydatkach inwestycyjnych z budżetu gminy. Uchwała wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

W celu podziału środków w Gminie Kolbudy wydzielonych zostanie 15 okręgów, odpowiadających administracyjnie 15 naszym sołectwom. Środki finansowe dla każdego z nich wyliczane będą proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Wysokość Budżetu Obywatelskiego będzie określana w budżecie gminy corocznie przez Wójta.

Zastrzeżenia do tego sposobu podziału środków zgłosiła przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy, która stwierdziła, że środki z budżetu obywatelskiego powinny być dzielone po równo dla każdego mieszkańca. W przeciwnym wypadku powstanie fundusz sołecki bis.

- Przy proponowanym w uchwale sposobie podziału środków w małych sołectwach na jednego mieszkańca przypadnie kwota dziesięciokrotnie wyższa niż w dużych okręgach – argumentowała przewodnicząca Emilia Jóźwik.

Zaproponowanej w uchwale metody podziału pieniędzy z Budżetu Obywatelskiego bronili natomiast radni reprezentujący mniejsze sołectwa twierdząc, że większe okręgi są w bardziej uprzywilejowanej sytuacji, gdyż tam realizuje się więcej inwestycji służących mieszkańcom.

- W Łapinie nikt basenu czy dużej szkoły raczej nie zbuduje – mówił radny Tomasz Kroll. – Dlatego cieszę się z tego co mam. Budżet obywatelski każdemu okręgowi, czyli sołectwu gwarantuje dodatkową kwotę.  

Wszyscy radni - niezależnie od oceny sposobu podziału środków - podkreślali jednak, że wdrażanie Budżetu Obywatelskiego to bez wątpienia krok w dobrym kierunku. Nawet, jeżeli w przyszłości konieczne będzie wprowadzanie korekt proponowanych dziś rozwiązań.

- Budżety Obywatelskie mają dawać radość ludziom – mówił radny Wiesław Rusiecki. – Ludzie potrafią się też cieszyć z małych rzeczy. Nawet jeżeli środków wystarczy tylko na lampę czy ławkę.

Pozytywnie wypowiadano się też o możliwości łączenia budżetów poszczególnych okręgów. Uchwała dopuszcza bowiem możliwość zgłaszania projektów wspólnych, składanych przez mieszkańców dwóch lub więcej okręgów. Jako przykład inwestycji, która mogłaby być realizowana w takiej właśnie formule wskazywano m.in. budowę ścieżki dookoła Zbiornika Bielkowskiego, która przebiegałaby przez teren kilku sołectw.

- Rada Gminy Kolbudy przyjęła dokument, który umożliwia wdrożenie pierwszego w historii Budżetu Obywatelskiego w naszej gminie – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Z tego bez wątpienia możemy się cieszyć. Czy zaproponowane regulacje są optymalne? Czas pokaże. Zobaczymy jak sprawdzi się przyjęta przez Radę Gminy Kolbudy formuła. Pamiętajmy, że zawsze będziemy mogli korygować program. Po pierwszej edycji będziemy na pewno bogatsi o doświadczenia. Aby móc wyciągać wnioski i korygować trzeba jednak najpierw zacząć. Mam nadzieję, że Budżet Obywatelski bardziej niż do tej pory zaktywizuje mieszkańców gminy, którzy chętnie korzystać będą z nowego narzędzia i sami decydować będą o inwestycjach w swojej okolicy.

Do składania projektów i głosowania w ramach Budżetu obywatelskiego uprawnieni są mieszkańcy Gminy Kolbudy. Projekty składać będzie można w terminach określonych w harmonogramie ustalonym przez Wójta.

Wstępnej oceny składanych projektów pod względem spełnienia określonych wymogów dokonają pracownicy urzędu. Ostateczna weryfikacja należeć będzie do Zespołu Konsultacyjnego, w składa którego wejdą przedstawiciele Wójta, Rady Gminy Kolbudy oraz sołectw.

Zgodnie z uchwałą głosowanie będzie przeprowadzane w formie elektronicznej na udostępnionej stronie internetowej urzędu, platformie do głosowania elektronicznego oraz na kartach do głosowania dostępnych w urzędzie.