Samorządy podnoszą opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W wielu polskich miastach za wywóz śmieci trzeba będzie zapłacić nawet o sto procent więcej niż dotychczas. We wrześniu br. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rosną też opłaty za korzystanie ze środowiska. W nowych zapisach pojawiły się liczne zmiany, które oznaczają dodatkowe koszty dla wszystkich samorządów. Również mieszkańcy naszej gminy będą musieli pogodzić się z nieuchronnym wzrostem cen, który nastąpi 1 maja 2020 roku.

Na szczęście u nas podwyżki nie będą aż tak drastyczne jak w wielu innych miastach i gminach. Rada Gminy Kolbudy przyjęła właśnie uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Dotychczasowa metoda osobowa zastąpiona zostanie metodą od gospodarstwa.

Większość samorządów konieczność podniesienia cen za wywóz i zagospodarowanie odpadów tłumaczy zaostrzeniem regulacji dotyczących selektywnej zbiórki podnoszącym koszty funkcjonowania firm z sektora gospodarki komunalnej, a także ogólnym wzrostem cen. Rosnące stawki opłat za korzystanie ze środowiska,  podwyżki cen energii czy podniesienie płacy minimalnej sprawiają, że gminy nie są w stanie dłużej utrzymać stawek na dotychczasowych poziomach.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą być ustalone w takiej wysokości, aby system się samofinansował. Wydatki na wywóz śmieci muszą być pokryte wyłącznie z opłat mieszkańców. Gmina nie może dopłacać do systemu. Pieniądze wpłacane przez mieszkańców nie mogą być też wydawane na cele inne niż zbiórka odpadów komunalnych.

Podczas sesji, na której procedowano uchwałę,  wójt Andrzej Chruścicki przypomniał, że dyskusja na temat sposobu naliczania opłat prowadzona była już od roku, a wybrana i poddana pod głosowanie metoda dla nieruchomości wydaje się być kompromisem. Dodał przy tym, że nie ma metody idealnej, która usatysfakcjonowałaby wszystkich mieszkańców. W obecnej sytuacji prawnej i ekonomicznej, podobnie jak inne samorządy, zmuszeni jesteśmy do podniesienia stawek. Wójt przedstawił krótką prezentację uzasadniającą konieczność korekty opłat i zasadność wprowadzenia wybranej metody naliczania.

- Głównym powodem podniesienia opłat jest wzrost kosztów za zagospodarowanie odpadów komunalnych na wysypisku w Szadółkach, które miesięcznie kosztują nas około 160 tysięcy złotych oraz wzrost opłat środowiskowych – tłumaczył wójt Andrzej Chruścicki. – Z tych samych powodów Gdańsk zmuszony będzie do podniesienia opłat swoim mieszkańcom aż o sto procent. Nasza gmina do wspomnianych już 160 tysięcy złotych musi doliczyć 200 tysięcy złotych, na które składają się koszty funkcjonowania spółki komunalnej. Wzrastają ceny paliwa, jak również wynagrodzenie pracowników. Łącznie zagospodarowanie odpadów komunalnych kosztuje nas około 360 tysięcy złotych miesięcznie.

Obowiązująca obecnie metoda osobowa, przy której stawka od jednej osoby segregującej wynosiła 18 złotych, od 1 maja 2020 roku zastąpiona zostanie stawką od gospodarstwa domowego. Nowa metoda wprowadza pięć stawek dla gospodarstw prowadzących zbiórkę w sposób selektywny oraz pięć stawek dla gospodarstw, które nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:

Uchwała określa następujące wysokości stawek przy zadeklarowaniu selektywnej zbiórki:

  • dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę – 29.50 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby – 48.00 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby – 66.00 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby – 80.00 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej – 90.00 zł miesięcznie

Podwójna stawkę zapłacą właściciele nieruchomości, którzy nie wypełnią obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:

  • dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę – 59.00 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby – 96.00 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby – 132.00 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby – 160.00 zł miesięcznie
  • dla gospodarstwa domowego liczącego 5 osób i więcej – 180.00 zł miesięcznie

Przykładowo, w przypadku czteroosobowych gospodarstw domowych stawka płacona obecnie, przy zadeklarowanej selektywnej zbiórce odpadów, wynosi 72 złote. Od 1 maja 2020 roku ta sama czteroosobowa rodzina zapłaci o osiem złotych więcej, czyli 80 złotych.

Należy zaznaczyć, że nowe regulacje prawne narzucają na wszystkich mieszkańców obowiązek segregacji odpadów. Podwójna stawka dotyczyć będzie tych, którzy nie podporządkują się ustawowemu obowiązkowi prowadzenia selektywnej zbiórki.