Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm), zwana dalej UDPP;
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w ramach  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2020.

Celem głównym Programu jest m.in.:

  • zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych;
  • tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów;
  • rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;
  • zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspierania działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji;

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie: od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

Termin składania ofert: od 8 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2020 r. do godz. 16.00

Szczegóły: https://asos2020.mpips.gov.pl/zbieranie_ofert/zamkniecie_generatora?fbclid=IwAR3m-oHpcjjIQaUu-URtyiDFzs-hlQXWWsVqUxX-KSXU-WFdfUegFTZWJmI#