W poniedziałek 3 lutego br. o godzinie 7.30 rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Dokumenty będzie można składać do piątku 21 lutego br. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta na parterze, w godzinach pracy urzędu. Osoba składająca może złożyć wyłącznie jeden wniosek. Przyznana dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia poniesionych nie wcześniej niż po podpisaniu umowy dotacyjnej. Realizowane przedsięwzięcie powinno zostać zakończone do 30 września br.  

Celem Programu „Zielone Kolbudy” jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Na dofinansowanie liczyć będą mogli mieszkańcy, którzy zdecydują się na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Wysokość dotacji wyniesie 50 procent kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych.

Do korzystania z Programu uprawnione będą osoby fizyczne - z wyłączeniem osób, które spełniają warunek do objęcia pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba zamieszkująca na pobyt stały na terenie Gminy Kolbudy i posiadająca tytuł własności do nieruchomości. Finansowym wsparciem objęte będą tylko przedsięwzięcia realizowane w budynku/lokalu użytkowanym jako mieszkalny, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym, przyjmując kwotę dofinansowania określona w Regulaminie.

Treść uchwały Rady Gminy Kolbudy, Regulamin Programu oraz wzory wniosków i formularzy w załączniku pod tekstem. Formularze dostępne są również w Urzędzie Gminy Kolbudy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolbudy pod numerami telefonów (58) 691 05 39 lub (58) 691 05 33.