Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”, we współpracy z Gminą Kolbudy, przystępuje do realizacji projektu "Pomóż sąsiadowi - warsztaty lokalnych liderów aktywizujących społeczność lokalną" finansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest umożliwienie podniesienia wiedzy i kompetencji 20 osób (seniorów i osób niepełnosprawnych) umożliwiających wyłonienie lokalnych liderów środowiska senioralnego.
 
W ramach Modułu 1 realizowanego od lutego do czerwca 2020 roku - po raz pierwszy w Polsce - 20 seniorów z naszej gminy zostanie przygotowanych do pełnienia funkcji mediatora.

Szkolenie realizowane w ramach projektu uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądu Okręgowego.
Szkolenie przeprowadzone będzie zgodnie ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z dnia 27 października 2007 roku.

Każdy Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość rozwinięcia umiejętności komunikacyjnych, w tym konstruktywnego porozumiewania się, jak również pozyska wiedzę i umiejętności radzenie sobie z konfliktem.

Każdy z Uczestników szkolenia otrzyma Certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów.
Moduł 2 będzie obejmował warsztaty z dramy "Tożsamość regionalna i środowisko naturalne" oraz warsztat rękodzielniczy - prowadzenie teatrolog, instruktor kulturalno-oświatowy
Moduł 3: Warsztat psychoedukacyjny- prowadzenie psycholog i psychoterapeuta
 
Moduł 4: Warsztat "Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej i przewlekle chorej" - prowadzenie psychogerontolog, specjalista organizacji i zarządzania pomocą społeczną.
 
W Projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Kolbudy w wieku 60 lat i więcej (zameldowani na terenie gminy).

Udział w projekcie jest bezpłatny, kończy się uzyskaniem certyfikatów i zaświadczeń.
 
Nabór beneficjentów do projektu został rozpoczęty. Zapisy do dnia 15.02.2020r. u Kierownika Projektu Jolanty Lipinskiej, adres mailowy  , tel. kom. 798 506 062.