Od początku bieżącego roku nasi Strażnicy Gminni, na wniosek Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Kolbudy, przeprowadzili kilkanaście kontroli dotyczących zgodności liczby osób zamieszkujących w danych nieruchomościach z informacjami podawanymi przez ich właścicieli w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wielu mieszkańców Gminy Kolbudy składając deklaracje dotyczące opłat za wywóz odpadów celowo zaniża liczbę osób zamieszkującej w danej nieruchomości. Działanie takie sprawia, że system gospodarki śmieciowej przestaje się bilansować. Za nieuczciwych mieszkańców płacimy więc wszyscy. Aby ograniczyć ten proceder Urząd Gminy Kolbudy, wraz ze Strażą Gminną w Kolbudach, prowadzą stosowne kontrole.

- Otrzymujemy z Urzędu Gminy Kolbudy listę z adresami osób, których deklaracje budzą wątpliwości – mówi Sebastian Pionke ze Straży Gminnej. – Jedziemy pod wskazany adres i weryfikujemy. Są to mieszkania i posesje, których właściciele w ogóle nie złożyli deklaracji lub zadeklarowana liczba lokatorów nie zgadza się z faktyczną liczbą mieszkańców. Gdy nie ma właścicieli informacje pozyskujemy od sąsiadów. Praktycznie w każdym ze sprawdzanych przypadków stwierdzamy jakieś nieprawidłowości.

O skali problemu niech świadczy sytuacja odnotowana w sołectwie Kowale, gdzie w jednym z lokali w deklaracji zgłoszono dwóch lokatorów, podczas gdy w rzeczywistości zamieszkiwało tam od 8 do 12 obywateli obcej narodowości.

- Podejmowane przez Straż Gminną, we współpracy z Urzędem Gminy Kolbudy, działania są elementem uszczelniania systemu – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Walka z tym procederem nie jest łatwa, ale jest niezbędna. Zaniżanie liczby mieszkańców generuje straty Gminnego Zakładu Usług Komunalnych, które pokrywać muszą wszyscy mieszkańcy. Nieuczciwe praktyki nie pozostają bez wpływu na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami. Wyniki przeprowadzanych dotychczas kontroli pokazują jak wiele pieniędzy w ten sposób nam ucieka.

Nieprawidłowości w deklaracjach dotyczą często dużych osiedli, gdzie znaczna część mieszkańców to jedynie najemcy lokali. 

- Właścicielka jednego z mieszkań, w którym zadeklarowano jedną osobę, a w rzeczywistości od lipca 2019 roku zamieszkiwało tam  pięciu lokatorów tłumaczyła nam, że nie miała świadomości, że przy wynajmie lokalu należało dokonać korekty w deklaracji. – słyszymy od jednego z urzędników referatu. – Pani zadeklarowała jednak, że wkrótce ureguluje wszelkie należności. Można przypuszczać, że takich przypadków jest znacznie więcej.

Informacje o mieszkańcach, co do których zachodzą wątpliwości czy uczciwie wypełnili deklarację, często wpływają do Urzędu Gminy Kolbudy od sąsiadów.

- Sąsiedzi widzą ile osób zamieszkuje pod danym adresem – słyszymy w referacie. – Bacznie obserwują też ile śmieci wyrzucają lokatorzy. Zgłaszają nam swoje podejrzenia, a my wspólnie ze strażnikami je weryfikujemy. Niestety w zdecydowanej większości są to trafne spostrzeżenia.

Jakie konsekwencje grożą za zaniżanie liczby lokatorów w składanych deklaracjach i jakie działania podejmuje Straż Gminna w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości?

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dajemy nieuczciwemu mieszkańcowi kilka dni na dokonanie korekty w deklaracji – mówi Sebastian Pionke ze Straży Gminnej. – Jeżeli tego nie zrobi nakładamy grzywnę wynikającą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wysokość mandatu może wynieść 500 złotych. Mieszkańcy jednak dokonują korekt w deklaracjach we wskazanym terminie.