Od 1 maja 2020 roku mieszkańcy jedno i dwuosobowych gospodarstw domowych, dla których wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowił będzie zbyt duże obciążenie będą mogli liczyć na wsparcie finansowe samorządu. Rada Gminy Kolbudy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego dla mieszkańców Gminy Kolbudy w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny”.

Z programu osłonowego, zgodnie z uchwałą, skorzystać będą mogły osoby fizyczne, które spełnią następujące kryteria:

  • są właścicielami nieruchomości położonej na terenie Gminy Kolbudy
  • prowadzą jedno lub dwuosobowe gospodarstwo domowe, w którym zużycie wody nie przekracza 4 m3 miesięcznie na osobę w gospodarstwie
  • złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub otrzymali decyzję określającą wysokość tej opłaty
  • dysponują dochodem nieprzekraczającym 400 proc. kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej (kwota „na rękę” w przypadku gospodarstw jednoosobowych 2 804 zł, w przypadku gospodarstw dwuosobowych 4 224 zł)
  • nie otrzymują dodatku mieszkaniowego
  • uiszczają w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami, nie posiadają zaległości z tego tytułu, zbierają odpady w sposób selektywny.

Osoby, które spełnią powyższe kryteria otrzymają następującą pomoc finansową:

  • w przypadku gospodarstw jednoosobowych do 35 proc. wysokości opłaty ustalonej na podstawie uchwały (jednak wysokość opłaty wnoszonej przez właściciela po uwzględnieniu pomocy finansowej nie może być niższa niż 40 zł miesięcznie)
  • w przypadku gospodarstw dwuosobowych do 20 proc. wysokości opłaty ustalonej na podstawie uchwały (jednak wysokość opłaty wnoszonej przez właściciela po uwzględnieniu pomocy finansowej nie może być niższa niż 60 zł miesięcznie)

Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana będzie na wniosek, do którego dołączyć będzie trzeba dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania wsparcia. Pomoc finansowa, przyznawana na okres nie dłuższy niż jeden rok, przekazywana będzie na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez gminę do rozliczeń za gospodarowanie odpadami..

Wniosek o objęcie Programem składać będzie można razem z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzory formularzy udostępnione zostaną na stronie internetowej www.kolbudy.pl Wypełnione dokumenty przesyłać będzie można tradycyjną pocztą, składać w specjalnej skrzynce, która zostanie wystawiona w Urzędzie Gminy Kolbudy lub za pomocą platformy elektronicznej ePUAP. O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Podmiotem realizującym Program będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach, a środki pochodzić będą z budżetu gminy.

Przypomnijmy, że na podstawie uchwały Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 lutego 2020 roku nastąpiła zmiana dotychczasowej metody ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Metodę osobową zamieniono na powierzchniową. Nowy sposób wyliczania oraz nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 maja br.

- Dokonana analiza skutków finansowych jakie niesie nowy sposób wyliczania opłat dla mieszkańców naszej gminy wykazała, że metoda, która zacznie obowiązywać w maju może być najbardziej dotkliwa finansowo dla jedno lub dwuosobowych gospodarstw domowych. Szczególnie osób zamieszkujących lokale o dużych powierzchniach – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Aby złagodzić negatywne skutki nieuniknionych zmian w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie programu osłonowego. Myślę, że przynajmniej częściowo pozwoli on nam odciążyć osoby, dla których zmiana metody byłaby najbardziej odczuwalna.