Przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z epidemią koronawirusa mogą liczyć na wsparcie samorządu. Rada Gminy Kolbudy przyjęła dwie uchwały umożliwiające zwolnienie z podatku - lub jego odroczenie – dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19.

O zwolnienie z podatku od nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbudy, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, będą się mogli ubiegać przedsiębiorcy, którzy wobec zakazów wynikających z przepisów, całkowicie czasowo zaprzestali prowadzenia działalności.

Zwolnione z opłat mogą być osoby będące płatnikami podatku od nieruchomości, które:

  • w dniu 1 marca br. prowadziły działalność gospodarczą
  • odnotowały pogorszenie płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  • nie posiadają zaległości w podatku od nieruchomości do końca lutego 2020 roku

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, który nie został jeszcze zapłacony, przysługuje za okres jednego kwartału roku 2020, wybranego przez przedsiębiorcę.

O zwolnienie z podatku należy wystąpić nie później niż do 30 czerwca br. Podatnik zobowiązany będzie do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) z załącznikami lub informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) z załącznikami, następujących oświadczeń:

  • oświadczenia przedsiębiorcy w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19
  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

Z przedłużenia - do 30 września br. - terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w maju i czerwcu, skorzystać będą mogli przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z sytuacją spowodowaną przez epidemię koronawirusa. Ta forma pomocy również obejmie jedynie osoby, które nie posiadają zaległości w płatności podatku do końca lutego 2020 roku.

Warunkiem przedłużenia terminów płatności będzie złożenie przed upływem terminu płatności:

  • wniosku o przedłużenie terminu płatności
  • formularza informacji podstawowych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19

W myśl uchwały przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  • nie mniej niż o 15 procent obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych przypadających w okresie po 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia stosowanego zgłoszenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.
  • Nie mniej niż 25 procent jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia stosownego zgłoszenia, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego

Za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych.

Obie przyjęte przez Radę Gminy Kolbudy uchwały wejdą w życie z dniem ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.