Rada Gminy Kolbudy przyjęła uchwałę, która umożliwi objęcie większej liczby mieszkańców programem osłonowym przy naliczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rozszerzenie tej formy wsparcia możliwe będzie dzięki zwiększeniu kryterium dochodowego, które od teraz wynosić będzie 3 505 zł netto dla gospodarstw jednorodzinnych i 5 280 zł netto dla gospodarstw dwuosobowych. Dopłata dla osób objętych projektem przekazywana będzie na ten sam numer indywidualnego konta, na które dokonywać będziemy opłaty za śmieci. Informacje o numerach indywidualnych kont wkrótce zostaną rozesłane przez Urząd Gminy Kolbudy do mieszkańców.

Od 1 maja br. w Gminie Kolbudy obowiązuje nowa metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dniu 10 czerwca br. upływa termin na złożenie nowej deklaracji dotyczącej wysokości opłaty. W najbliższych dniach Urząd Gminy Kolbudy roześle do mieszkańców informację z kwotą do zapłaty oraz z indywidualnym numerem konta, na które należy wpłacać środki. Na ten sam numer indywidualnego konta Urząd przekazywał będzie naliczoną dopłatę osobom objętym programem osłonowym.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe – termin upływa 10 czerwca

Przypominamy, że złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Brak złożenia deklaracji skutkować będzie wydaniem przez urząd decyzji administracyjnej ustalającej wysokość opłaty. Na osobę, która nie dopełni obowiązku może też zostać nałożona kara grzywny.

Terminy płatności za gospodarowanie odpadami według nowej metody:

Pierwszej wpłaty według nowej metody (za miesiące maj i czerwiec) dokonujemy do 15 czerwca br.

do 15 czerwca - za miesiące maj i czerwiec,

do 15 sierpnia - za miesiące lipiec i sierpień,

do 15 października - za miesiące wrzesień i październik

do 15 grudnia - za miesiące listopad i grudzień

do 15 lutego - za miesiące styczeń i luty,

do 15 kwietnia - za miesiące marzec i kwiecień,

Płatność na indywidualny numer konta

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne numery kont, które Urząd Gminy Kolbudy wkrótce roześle do mieszkańców.

Program osłonowy dla gospodarstw jedno i dwuosobowych

Przypominamy również, że osoby spełniające kryteria określone w „Gminnym programie osłonowym dla mieszkańców Gminy Kolbudy w zakresie zmniejszenia odpłatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny” mogą, wraz z deklaracją składać wnioski o objęcie Programem. Osoby, które złożyły stosowne formularze i zostaną objęte pomocą zostaną o tym fakcie poinformowane odrębnym pismem. Dzięki przyjętej 26 maja br. uchwale większa liczba mieszkańców będzie mogła skorzystać z tej formy finansowego wsparcia.

- Dokonaliśmy korekty kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o pomoc, aby objąć Programem większą liczbę mieszkańców – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – W pierwotnej wersji z tej formy wsparcia skorzystać mogły osoby dysponujące dochodem nieprzekraczającym 400 procent kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. Teraz uchwała mówi o 500 procentach. Analiza liczby dotychczas złożonych wniosków wskazuje, że ustalone do tej pory kryterium było niewystarczające. Potwierdzają to także wnioski zgłaszane przez naszych mieszkańców, którzy postulowali o jego zwiększenie. Nowe regulacje dopuszczają także możliwość przekazywania dopłat na numery kont wskazanych przez mieszkańców lub w formie gotówki. To ważne w przypadku wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni, gdzie opłaty za gospodarowanie odpadami dokonuje zarządca z konta wygenerowanego dla wspólnoty.

Osoby, które spełnią określone kryteria otrzymają następującą pomoc finansową:

  • w przypadku gospodarstw jednoosobowych do 35 proc. wysokości opłaty ustalonej na podstawie uchwały (jednak wysokość opłaty wnoszonej przez właściciela po uwzględnieniu pomocy finansowej nie może być niższa niż 40 zł miesięcznie)
  • w przypadku gospodarstw dwuosobowych do 20 proc. wysokości opłaty ustalonej na podstawie uchwały (jednak wysokość opłaty wnoszonej przez właściciela po uwzględnieniu pomocy finansowej nie może być niższa niż 60 zł miesięcznie)

Pomoc finansowa w ramach Programu udzielana będzie na wniosek, do którego dołączyć będzie trzeba dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyznania wsparcia (m.in. kopię trzech ostatnich faktur dokumentujących zużycie wody w gospodarstwie domowym). Oprócz kryteriów dochodowych warunkiem uprawniającym do skorzystania z Programu jest również terminowe wnoszenie opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich selektywna zbiórka.