Otrzymujemy zapytania dotyczące możliwości korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Kolbudy. Informujemy, że są one dostępne dla mieszkańców. Zanim jednak zdecydujemy się na wizytę z dzieckiem na terenie rekreacyjnym warto pamiętać o kilku zasadach, o których przypomina Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

O bezpieczeństwo użytkowników zobowiązany jest dbać nie tylko zarządca lub właściciel terenu, ale również osoby odwiedzające plac zabaw. Oto kilka podstawowych zasad, o których w aktualnej sytuacji epidemicznej nie wolno nam zapominać:

  • Na placu zabaw może przebywać dziecko zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów)
  • Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, wynoszący co najmniej 2 metry (w przypadku dużej liczby osób na placu, gdy nie można utrzymać 2 metrowego odstępu, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym terminie)

  • Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali nad przestrzeganiem takich zasad jak unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi dziećmi

  • Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo po zakończonej zabawie na placu

  • Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem korzystającym z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi

  • Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy

  • Gdy dziecko korzysta na placu z własnych zabawek opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały umyte z użyciem detergentu lub wyprane

 Zaleca się również, aby przed skorzystaniem z zabawek lub urządzeń siłowni plenerowych użytkownicy lub opiekunowie zadbali o ich odkażenie we własnym zakresie.