Od 1 sierpnia br. do 30 listopada br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmował będzie wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”. Natomiast już od 1 lipca br. wnioski będzie można składać drogą elektroniczną. Świadczenie w wysokości 300 złotych przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia. Również od 1 sierpnia składać można wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia „Dobry start”

Ta forma wsparcia polega na przyznaniu dziecku, raz w roku, świadczenia w wysokości 300,00 zł. Świadczenie „Dobry start” przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia 20 roku życia, dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenie przysługuje uczniom rozpoczynającym rok szkolny w szkole. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami pod tym pojęciem rozumieć należy: szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.  

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje: na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego,

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach od dnia 1 sierpnia 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.

Natomiast już od 1 lipca 2020r. w/w wnioski mogą być składane drogą elektroniczną w szczególności za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl), za pomocą bankowości elektronicznej oraz systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS.

Uwaga: wnioski złożone po terminie tj. po 30 listopada pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata świadczenia nastąpi  nie później niż do dnia
30 września.

Zachęcamy mieszkańców do składania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” od dnia 1 lipca 2020r. w formie elektronicznej.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Od 1 sierpnia 2020r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach będą przyjmowane wnioski na nowy okres świadczeniowy dotyczące przyznania prawa do:

- świadczeń rodzinnych (nowy okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2020r. do 31 października 2021r.), oraz

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego (nowy okres świadczeniowy trwa od 1 października 2020r. do 30 września 2021r.)

Natomiast już od 1 lipca 2020r. w/w wnioski mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny lub systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek do dnia 31 sierpnia, to ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad i grudzień nastąpi do dnia 31 grudnia. W sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od  miesiąca złożenia wniosku nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o fundusz alimentacyjny  na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, to przyznanie i wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego nastąpi do dnia  31 października. Gdy wniosek zostanie złożony w miesiącu wrześniu, to wówczas ustalenie prawa  do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia. W przypadku złożenia wniosku  w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących od 1 listopada  świadczeń nastąpi  do dnia 31 stycznia 2021 roku. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujących od miesiąca złożenia wniosku nastąpi nie później niż do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Zwracamy uwagę, że obecnie (okres świadczeniowy 2019/2020) świadczenia rodzinne są przyznane do 31 października 2020 r., natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego do 30 września 2020 r.

Aby zachować ciągłość przysługujących świadczeń wnioski na nowy okres świadczeniowy, w przypadku świadczeń rodzinnych należy złożyć nie później niż do końca listopada 2020r. a w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie później niż do końca października 2020 r.

Wypełnione wnioski dotyczące poszczególnych świadczeń można złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1 w godzinach urzędowania Ośrodka ( poniedziałek 7.30-17.00, wtorek 7.30- 15.00, środa 7.30-15.30, czwartek-piątek 7.30-15.00). Przy czym należy pamiętać, że wnioski „papierowe” można składać dopiero od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia rodzinne, świadczenia „Dobry start”  i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Kolbudach od 1 sierpnia 2020 r.