Rada Gminy Kolbudy dobrze oceniła pracę wójta Andrzeja Chruścickiego w 2019 roku. Radni jednomyślnie podjęli ważną uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kolbudy absolutorium, co jest równoznaczne z pozytywną oceną realizacji budżetu w roku 2019. Rada podjęła również uchwałę w sprawie wotum zaufania dla Wójta.

Rada Gminy Kolbudy jednomyślnie udzieliła wójtowi Andrzejowi Chruścickiemu absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2019. Przed głosowaniem odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie oceniła sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego. Gdy pod głosowanie poddano uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kolbudy za jej przyjęciem opowiedziało się wszystkich piętnaścioro Radnych.

- Dziękuję za jednomyślne głosowanie, to z pewnością nobilituje i zachęca do dalszej, wspólnej pracy – powiedział wójt Andrzej Chruścicki chwilę po głosowaniu. – Zgoda zawsze buduje i pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Wójt podziękował Radnym, Sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy Kolbudy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu w roku 2019.

Oprócz udzielenia absolutorium Rada Gminy Kolbudy procedowała również inną, stanowiącą ocenę pracy organu wykonawczego, uchwałę.  Mowa o wotum zaufania dla Wójta Gminy Kolbudy. W tym przypadku głosowanie poprzedzone zostało prezentacją „Raportu o stanie Gminy Kolbudy za rok 2019”.

Tego typu sprawozdanie z rocznej działalności jest dokumentem, do publikacji którego zobowiązane są wszystkie samorządy. To wprowadzony w 2018 roku mechanizm odpowiedzialności politycznej Wójta przed Radą. Ze szczegółami Raportu zapoznał Radnych zastępca wójta, Wojciech Sosnowski.

- Raport wyczerpuje informacje, które powinny być w nim zawarte – mówiła po jego wysłuchaniu przewodnicząca Emilia Jóźwik. – W mojej ocenie pokazuje on faktyczny stan gminy.

O tym, że opracowanie jest dość szczegółowe mówił również radny Wiesław Rusiecki. Natomiast zdaniem radnego Andrzeja Klimka można w nim było zawrzeć więcej danych liczbowych, które zainteresowałyby mieszkańców.

- Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i zachęcamy Radnych do współpracy nad przygotowywaniem Raportu w kolejnych latach – powiedział wójt Andrzej Chruścicki.

Po krótkiej debacie odbyło się głosowanie. Rada Gminy Kolbudy udzieliła Wójtowi Gminy Kolbudy wotum zaufania.

TREŚĆ RAPORTU O STANIE GMINY ZA ROK 2019