„Zmieniający się klimat i ekologia nie są Ci obojętne? Chcesz oszczędzać wodę zatrzymując deszczówkę na swojej posesji? Myślałeś o budowie otoczonego zielenią, ozdobnego oczka wodnego w pobliżu swojego domu? Woda, to prawdziwy skarb! Nie stać nas na to, aby ją marnować. Zatrzymując deszczówkę i wody roztopowe w obrębie swojej działki możesz teraz uzyskać nawet do 5 tysięcy złotych dofinansowania. W realizacji przedsięwzięcia wesprze Cię spółka „Reknica”, która nie tylko wykona inwestycję, ale również pomoże wypełnić niezbędne wnioski i sięgnąć po dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.”czytamy na stronie internetowej gminnej spółki „Reknica”.

Już od 10 lipca br. pracownicy spółki „Reknica” pomogą mieszkańcom gminy zrealizować marzenia o własnym oczku wodnym na terenie posesji. Specjaliści od instalacji wodnych nie tylko opracują projekt i wykonają zbiornik retencyjny. Zainteresowani liczyć mogą również na pomoc w przygotowaniu wymaganych wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Środowiska. Realizując inwestycję służącą gromadzeniu wody mamy szanse na uzyskanie dotacji w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Program Moja Woda dotyczy przedsięwzięć, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren np. do kanalizacji deszczowej, na ulice czy sąsiadujące z działką place. Przystępując do Programu włączamy się w ochronę  zasobów wody poprzez zwiększenie retencji.

Do skorzystania w oferty uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Dotacja nie może wynieść więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. Na koszty kwalifikowalne zadania składają się: zakup, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji takich jak:

- przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;

- instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;

- elementy do  nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody; pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem

Warunki dofinansowania:

1) zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda”, ani jakiegokolwiek innego programu NFOŚiGW i WFOŚiGW;

2) dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych;

3) dofinansowanie może być udzielone beneficjentom końcowym pod warunkiem, że instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji , w tym działalności rolniczej;

4) realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim;

5) okres trwałości przedsięwzięcia - 3 lata od daty jego zakończenia ;

6) w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent końcowy zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem.

Zdaniem pomysłodawców Program pozwoli zmniejszyć pobór wody z sieci oraz odciążyć kanalizację deszczową, co zmniejszy ryzyko podtopień. Szacuje się, że od lipca 2020 roku do grudnia 2024 roku uda się zbudować do 20 tys. instalacji, które zatrzymają milion metrów sześciennych wody rocznie.

Wszystkich zainteresowanych Programem Moja Woda mieszkańców gminy Kolbudy, którzy chcieliby skorzystać z pomocy spółki „Reknica” zapraszamy do kontaktu:

REKNICA Sp. z o.o. w Kolbudach
ul. Leśna 12
83-050 Kolbudy

Tel: 58 682-74-11
58 682-74-12

Źródło: www.reknica.pl