Od początku 2014 r. Urząd Gminy Kolbudy przygotował dla mieszkańców gminy Kolbudy indywidualne konta, za pośrednictwem których możliwa jest zapłata podatków lokalnych (rolnego, leśnego i od nieruchomości).

Wykaz stawek podatków i opłat lokalnych >>

Dotychczasowe metody zapłaty należności z tych tytułów - przez pocztę lub banki - prowadziły niejednokrotnie do komplikacji w prawidłowym księgowaniu dokonywanych wpłat. Zdarzało się bowiem, że do organu podatkowego docierały niepełne informacje co do dyspozycji podatników - czy dokonana wpłata ma zostać zarachowana na poczet bieżących należności podatkowych, czy też zaległości wraz z odsetkami i kosztami upomnienia.

Inne problemy pojawiały się w sytuacjach, gdy na początku roku podatkowego podatnicy otrzymywali kilka decyzji - osobną za nieruchomości, które wchodziły do majątku odrębnego, osobną za te, które obejmowała małżeńska wspólnota majątkowa, oddzielnie zaś za pozostałe, będące przedmiotem współwłasności z innymi osobami fizycznymi. W takich przypadkach, jeżeli podatnik nie dookreślił na poczet której decyzji dokonuje zapłaty, elektroniczny system ewidencjonowania wpłat automatycznie przypisywał je do pierwszej karty podatkowej nieruchomości, przyporządkowanej do danej osoby, co powodowało niejednokrotnie, że podatnik na jednej karcie miał nadpłatę, na innej zaś zaległość.

Upomnienia, również generowane automatycznie, były zatem wysyłane do osób, które uregulowały swoje zobowiązania wobec Gminy Kolbudy, lecz nie doprecyzowały na poczet której decyzji płacą.

Aby uniknąć tego typu sytuacji, każda decyzja przygotowana od początku roku podatkowego zawiera swój odrębny numer konta, na który należy zapłacić podatek lokalny. Przestrzeganie prawidłowości użytego numeru pozwoli podatnikowi na komfort łatwego udokumentowania dokonanej wpłaty, a organowi podatkowemu na dokładne zrozumienie intencji dotyczących przypisania kwoty zapłaty do konkretnej należności.

Wybór określonego numeru konta precyzuje dyspozycją którą ratę i za którą nieruchomość została dokonana wpłata.