39 uczniów otrzymało Stypendium Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce za rok szkolny 2019/2020. Do Urzędu Gminy Kolbudy wpłynęło łącznie 87 wniosków. Ich oceny dokonała powołana w tym celu Komisja. Stypendia Wójta Gminy Kolbudy przyznawane są uczniom (począwszy od klasy IV), absolwentom publicznych i  niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół średnich, pobierających naukę na terenie Gminy Kolbudy.

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników. Przyznane wyróżnienie to powód do dumy nie tylko dla uczniów, ale również dla ich rodziców, opiekunów i wychowawców. Słowa uznania należą się nauczycielom, którzy skutecznie i z pasją rozwijają zainteresowania oraz zdolności swoich podopiecznych. 

Wysokość stypendiów przyznanych naszym uczniom wynosi od 100 do 200 złotych miesięcznie, lub jednorazowo od 1000 do 2000 złotych. Kwota uzależniona jest od punktacji, jaką uzyskał uczeń. Najniższa liczba punktów uprawniająca do otrzymania stypendium wyniosła 30 punktów. Do nagrodzonych uczniów trafi łącznie kwota 52 500 złotych. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom i absolwentom, którzy zdobyli wysokie wyniki i osiągnięcia w nauce potwierdzane średnią ocen klasyfikacji rocznej lub końcowej na poziomie co najmniej 5,20 w przypadku uczniów szkół podstawowych i średnią ocen w klasyfikacji  rocznej  lub końcowej na poziomie co najmniej 5,00 w przypadku uczniów szkół średnich oraz dodatkowo spełniają co najmniej jedno z kryteriów określone w regulaminie przyznawania stypendiów który stanowi załącznik do Uchwały Rady Gminy Kolbudy Nr XIX/161/20 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia stypendiów Wójta Gminy Kolbudy za wyniki i osiągnięcia w nauce dla uzdolnionych uczniów.