Kursy komputerowe, językowe oraz zawodowe - to oferta adresowana do osób powyżej 18 roku życia w ramach projektu pt. „Sukces poprzez wyższe kwalifikacje”. Celem głównym zadania jest podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim, TIK lub zawodowych poprzez realizację szkoleń zakończonych egzaminami zewnętrznymi.

  • 120 lekcyjne kursy komputerowe - zgodne z ramami DIGCOMP
  • 120 lekcyjne kursy języka angielskiego lub niemieckiego - zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego
  • kursy zawodowe – tematyka i zakres zgodnie ze wskazaniem uczestnika

W ramach planowanych kursów zapewniamy:

  • elastyczne godziny zajęć
  • realizacja w pobliżu miejsca zamieszkania / pracy uczestników
  • wyszkoloną kadrę o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym
  • bezpłatne materiały szkoleniowe
  • dofinansowanie kosztów opieki nad osobami zależnymi w czasie trwania szkolenia
  • realizację w pobliżu miejsca zamieszkania/pracy uczestników
  • możliwość prowadzenia kursów online

Rekrutacja online oraz szczegóły dotyczące projektu znajdują się stronie: http://centrumidea.eu/projekty/sukces-poprzez-wyzsze-kwalifikacje

Projekt „Sukces poprzez wyższe kwalifikacje” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej 5: Zatrudnienie, dla działania: 5.5. Kształcenie Ustawiczne, realizowany przez CNJA EDUKACJA Witold Szaszkiewicz spółka jawna jako Lidera Projektu z siedzibą przy ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków oraz Partnerów Projektu.

Bliższych informacji na temat Projektu oraz rekrutacji udziela Iwona Niedzielska, kierownik Referatu Programów Rozwojowych i Strategii, tel. (58) 691 – 05 – 88.