Często są mało estetyczne, pstrokate, a wystawione na działanie warunków atmosferycznych ulegają degradacji. Zamiast reklamować zamieniają się w śmieć, który nie tylko przestaje pełnić funkcję informacyjną, ale również szpeci teren gminy. Mowa o tablicach reklamowych stawianych przy drogach na terenie Gminy Kolbudy oraz banerach wieszanych na okolicznych płotach. Gmina Kolbudy przystępuje do prac nad rozwiązaniami, które pozwolą uregulować kwestie dotyczące m.in. estetyki oraz jakości wykonania reklam, które lokalizowane są w granicach naszego samorządu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania postulatów dotyczących oczekiwanych rozwiązań w opracowywanym projekcie uchwały w zakresie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Na głosy mieszkańców czekamy do 30 listopada br.

Rada Gminy Kolbudy przyjęła uchwałę inicjującą prace nad regulacjami, które powinny pomóc w walce z problemem zaśmiecania gminy mało estetycznymi i chaotycznie rozmieszczanymi reklamami. Jej treść opublikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolbudy.

Akt prawa miejscowego, do opracowania którego przystępuje nasz samorząd ma kompleksowo regulować nie tylko estetykę wykonania, ale również kwestie lokalizacji reklam, obiektów małej architektury i ogrodzeń na terenie Gminy Kolbudy.

 - Mieszkańcy miast i gmin przywiązują coraz większą wagę do estetyki ulic przy których mieszkają i które przemierzają każdego dnia – mówi wójt Andrzej Chruścicki. -  Chyba nikomu nie podobają się wątpliwej jakości, wielobarwne banery jakie pamiętamy z bazarów lat 90. Stawiane przez mieszkańców tablice czy konstrukcje w rażący sposób zaśmiecają krajobraz. Potrzebne jest skuteczne narzędzie, które pozwoli stawić czoła temu problemowi. Wiele samorządów zaczyna regulować te kwestie wprowadzając tzw. uchwały krajobrazowe. My również chcemy przygotować rozwiązania, które pomogą nam uporządkować przestrzeń i oczyścić ją z mało estetycznych reklam czy obiektów małej architektury szpecących nasze ulice. Prace wymagają jednak wiele pracy i uzgodnień. Chcemy skorzystać z uwag, opinii i sugestii naszych mieszkańców, których zapraszamy do współpracy.

Pisemne podania w tej sprawie mogą być wnoszone w terminie do 30 listopada 2020 r. (liczy się data wpływu):

 • do skrzynki podawczej przy głównym wejściu do Urzędu Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1 w Kolbudach (83-050) w godzinach:
 • poniedziałki 7:30-16:30,
 • środy 7:30-15:30,
 • wtorki, czwartki i piątki 7:30-14:30;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Kolbudy na adres skrytki EPUAP: (/6oe33f9rpc/skrytka).

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko/nazwę), jej adres i żądanie oraz powinno
być podpisane przez wnoszącego. W przypadku podania w formie dokumentu elektronicznego powinno być ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Podania niespełniające wymogów co do formy, sposobu i terminu ich złożenia nie zostaną uwzględnione.

Zainteresowanych zgłoszeniem postulatów do projektu uchwały informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kolbudy z siedzibą w Kolbudach (83-050) przy ul. Staromłyńskiej 1,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest pan Marcin Lazarowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kont. (+48) 530 072 074,
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do złożenia opisanego wcześniej podania, dane osobowe są podawane w celu prowadzenia postępowania planistycznego,
 4. podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy art. 8a – 8c w związku z art. 37b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 5. składający podanie ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 6. w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Kolbudy uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzenia aktu planistycznego prawo osoby, której dane dotyczą do uzyskania wszelkich informacji o ich źródle, jeżeli nie zostały zebrane od niej samej, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 8. podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii "A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby Archiwum Zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.

TREŚĆ OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY KOLBUDY