Bezpośrednie położenie w sąsiedztwie Trójmiasta i dostępność do głównych szlaków komunikacyjnych, atrakcyjność osiedleńcza i dostęp do rynku mieszkaniowego oraz walory krajobrazowe – to najmocniejsze strony Gminy Kolbudy według analizy przeprowadzonej na potrzeby Strategii Rozwoju Gminy Kolbudy 2030. Wśród problemów, które w największym stopniu ograniczają możliwości rozwojowe naszego samorządu wymienia się natomiast brak wystarczająco rozwiniętej komunikacji publicznej z Trójmiastem i gminami ościennymi, niewystarczającą przepustowość drogi wojewódzkiej 221 oraz szybki napływ nowych mieszkańców, którego negatywną konsekwencją jest zwiększone natężenie ruchu czy nieadekwatna do potrzeb liczba miejsc w szkołach i przedszkolach.

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Kolbudy 2030. Dokument, który do końca bieżącego roku powinien zostać przyjęty przez organ uchwałodawczy naszego samorządu określi najważniejsze cele, potrzeby i kierunki rozwoju gminy na najbliższą dekadę.

Ankieta i konsultacje społeczne
Przy opracowywaniu strategii pod uwagę brane są m.in. opinie wyrażane przez mieszkańców w ankiecie, która była opublikowana na stronie Urzędu Gminy Kolbudy. Stosowne formularze służące określeniu potrzeb społeczności lokalnej wypełniali również uczestnicy wrześniowych zebrań sołeckich. W sumie eksperci opracowujący projekt otrzymali 471 ankiet, a wraz z nimi wiedzę o oczekiwaniach społeczności lokalnej i ich ocenę aktualnej sytuacji gminy w kilku istotnych dla codziennego życia obszarach. Przeprowadzono także społeczne konsultacje opracowania.

Metropolia, rozwinięta infrastruktura komunikacyjna i korki na DW221
Po stronie walorów naszego regionu najczęściej wymieniano położenie w niewielkiej odległości od Trójmiasta oraz łatwy dostęp do głównych szlaków drogowych. Czołowe pozycje na liście elementów sprzyjających rozwojowi gminy zajmuje również nasza dobrze rozwinięta infrastruktura edukacyjna i sportowo-rekreacyjna. W analizie pozytywnie oceniono także zachowaną rezerwację przestrzenną terenów pokolejowych dla potrzeb Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Niewątpliwym atutem jest również wysoki stopień rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Z oczyszczalni ścieków w 2019 roku korzystało ponad 94 procent naszych mieszkańców.

Rozwijanie pasji i niski poziom bezrobocia
W sferze społecznej na podkreślenie zasługuje fakt, że mocną stroną naszego regionu jest dostęp do rynku mieszkaniowego (szeroka oferta developerska czy dostępne grunty pod zabudowę jednorodzinną). W planach rozwoju na najbliższe dziesięciolecie gmina powinna w większym stopniu wykorzystywać walory turystyczne regionu. W opracowaniu wysoko oceniono ofertę adresowaną do seniorów oraz liczne zajęcia popołudniowe służące rozwijaniu pasji i zainteresowań mieszkańców w różnych grupach wiekowych. Autorzy opracowania pozytywnie ocenili fakt, że jesteśmy społeczeństwem o dużym zróżnicowaniu zawodowym, mobilnym, a poziom bezrobocia w regionie jest niski, choć wielu młodych, wykształconych ludzi w poszukiwaniu zatrudnienia wybiera się do większych miast.

Utrudnienia w komunikacji drogowej
Słabą stroną Gminy Kolbudy jest natomiast mała przepustowość istniejącej sieci drogowej w najbliższej okolicy i brak dywersyfikacji transportu (kolejowy, zbiorowy, drogowy). Sytuacja taka utrudnia mieszkańcom dostęp do miejsc pracy, a także do placówek szkolnictwa średniego i wyższego. W analizie opracowywanej na potrzeby strategii zwraca się również uwagę na niewystarczającą liczbę połączeń autobusowych wewnątrz gminy i poza nią. Sytuacji nie ułatwia rozproszony i nierównomierny charakter zabudowy terenu. W opracowaniu wskazano też problem jakim są różnice między częścią północną gminy (miejską) i południową (wiejską) oraz nierównomierny rozwój tych obszarów. Według autorów opracowania zaobserwować można brak więzi pomiędzy poszczególnymi sołectwami oraz zróżnicowany poziom aktywności społecznej w poszczególnych miejscowościach gminy, a także stosunkowo niski poziom patriotyzmu lokalnego.

Ścieżki rowerowe i OZE
Do rozwiązania w najbliższych latach pozostaje kwestia niewystarczającej liczby miejsc parkingowych, infrastruktury medycznej czy miejsc opieki nad osobami starszymi. Słabszą stroną pozostaje również niewystarczająca liczba ścieżek rowerowych skomunikowanych z tego typu infrastrukturą gmin ościennych. Gmina myśli jednak poważnie o budowie drogi dedykowanej jednośladom, która wiodła będzie dookoła kolbudzkiego jeziora, ale nie tylko.

- W planach jest budowa ścieżki rowerowej, w ramach programu Interreg Polska-Rosja, wokół Zbiornika Bielkowskiego, a dalej do Przywidza, Mierzeszyna, Trąbek Wielkich i Pruszcza Gdańskiego, aby połączyć się z trasą rowerową R10 – mówi wójt Andrzej Chruścicki.

W pozyskaniu środków zewnętrznych na ten cel pomóc ma ścisła współpraca z sąsiadami. Wolę taką, w podpisanym porozumieniu, zadeklarowali już włodarze okolicznych gmin.

Według opracowania nasz samorząd powinien zintensyfikować też działania w zakresie korzystania z odnawialnych źródeł energii. Tu pomóc może skorzystanie z doświadczeń Gminy Przywidz, która w tym zakresie wykazuje się dużą skutecznością. Rozwój gminy niesie ze sobą również konieczność zadbania w większym stopniu o środowisko naturalne.

Duży potencjał inwestycyjny 
Wśród szans, które w swojej strategii powinna wykorzystać Gmina Kolbudy wymieniono m.in. potencjał inwestycyjny wynikający z jej położenia, dostępność środków pozabudżetowych na rozwój infrastruktury czy napływ nowych mieszkańców (wzrost wpływu z podatków) oraz przemysłu i usług z zewnątrz. Na naszym terenie działają duże firmy o uznanej marce i zasięgu ogólnopolskim. Bliskie sąsiedztwo obwodnicy, portu lotniczego, a także plany związane z budową nowych dróg stanowią zachętę do inwestowania dla kolejnych przedsiębiorców. W opracowaniu zwrócono uwagę, że w gminie przydałyby się jednak inwestycje służące wsparciu przedsiębiorczości lokalnej, jak np. inkubatory, biura czy programy dedykowane młodym, przedsiębiorczym osobom.

Usprawnić komunikację drogową z Trójmiastem
- Z opracowania wyłania się obraz Gminy Kolbudy jako regionu perspektywicznego o ogromnym potencjale – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Bliskość Metropolii i infrastruktura drogowa, kolejowa, lotnicza w bliskim sąsiedztwie naszego samorządu to duży atut. Problemem stanowiącym duże ograniczenie rozwojowe pozostaje niewystarczająca przepustowość drogi wojewódzkiej 221. To generuje duże trudności zarówno dla komunikacji publicznej jak i zmotoryzowanych mieszkańców, którzy zwłaszcza w godzinach szczytu tkwią w korkach. Nasza strategia posłuży w opracowaniu strategii Województwa Pomorskiego, którego władze dostrzegają skalę tego problemu. Zwiększenie przepustowości DW 221, przy stale rosnącej liczbie mieszkańców tego regionu województwa, będzie jednym z największych wyzwań na najbliższe lata zarówno dla naszej gminy, jak i władz wojewódzkich. Podejmujemy działania w tym zakresie. Budowa Obwodnicy Metropolitalnej i przebudowa węzła Kowale powinny pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Konieczna jest też modernizacja nawierzchni całej drogi wojewódzkiej 221.

Strategia rozwoju gminy jest perspektywicznym planem, który określa najważniejsze cele rozwoju oraz wytycza kierunki działania. Zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie czasowym precyzując działania, jakie należy podjąć, aby gmina mogła się rozwijać.