„Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych"

Indywidualny, bezpłatny transport dla dorosłych, niepełnosprawnych mieszkańców oraz dla osób powyżej 60 roku życia i seniorów zrzeszonych w naszych klubach? To całkiem realne. Gmina Kolbudy otrzyma na ten cel środki zewnętrzne. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez nasz samorząd wniosku. Niebawem powinno nastąpić podpisanie umowy grantowej. Wartość projektu opiewa na ponad pół miliona złotych. Fundusze mogą być przeznaczone na zakup samochodu, a także zatrudnienie osób do obsługi programu.

Dowóz osoby niepełnosprawnej na badania lekarskie, zajęcia na uczelni czy zabiegi rehabilitacyjne to dla wielu rodzin spore wyzwanie logistyczne. Problemy te dotyczą również osób w starszym wieku, które nie zawsze są zmotoryzowane, a dla których ograniczenia napotykane w środkach komunikacji publicznej stanowią niejednokrotnie istotne utrudnienie. Brak transportu sprawia, że niektórzy seniorzy czy osoby z dysfunkcjami ruchu zamykają się w domach, często popadając w depresję.

- Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców gminy Kolbudy, którzy ze względu na różne ograniczenia i dysfunkcje potrzebują wsparcia w zakresie mobilności w celu dotarcia do instytucji i obiektów związanych z opieką medyczną, rehabilitacją, opieką społeczną, działalnością integracyjną, prozdrowotną, kulturalną czy edukacyjną – informuje Iwona Niedzielska, kierownik Referatu Strategii i Programów Rozwojowych. - Projekt przewiduje pomoc w dotarciu do miejsca docelowego i z powrotem. Odbiorcami usług będą osoby starsze - seniorzy i osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Dzięki pozyskanym środkom przez siedemnaście miesięcy program będzie w całości finansowany z funduszy przyznanych przez PFRON. Udzielona dotacja w kwocie 551 204,00 zł zostanie przeznaczona na zakup samochodu, zatrudnienie dwóch kierowców, dwóch opiekunów, jak również stworzenie specjalnej aplikacji do obsługi programu. Po 31 sierpnia 2022 projekt musi być kontynuowany przynajmniej przez rok ze środków Gminy Kolbudy.

- Usługi dla ludności będziemy mogli rozpocząć od kwietnia 2021 roku – informuje Iwona Niedzielska. - Pierwsze miesiące nowego roku zostaną poświęcone na zorganizowanie całego systemu z zakupem pojazdu i zatrudnieniem personelu włącznie.

Program dedykowany jest wyłącznie osobom dorosłym, a zasady korzystania z darmowego transportu odbywać się będą według regulaminu. Ten określi kto i w jakim celu może skorzystać z usługi.

Wójt Andrzej Chruścicki nie ukrywa, że dofinansowanie, które pozyskał nasz samorząd znacznie ułatwi codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym i najstarszym mieszkańcom gminy.

- Ogromnie się cieszę, że nasz wniosek został pozytywnie rozpatrzony – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Staramy się robić wiele dla naszych starszych mieszkańców. W gminie funkcjonują dwa Kluby Senior+ w Kolbudach i Kowalach, a także Koło seniora w Lisewcu. Organizowanych jest też wiele zajęć dla tej grupy wiekowej. Program bezpłatnego transportu dla osób, dla których korzystanie z komunikacji publicznej jest dużym wyzwaniem, idealnie wpisuje się w cały system.

Opinię tę podziela Anita Richert-Kaźmierska, pełnomocnik Wójta Gminy Kolbudy ds. Seniorów.

- Często słyszymy, że ktoś nie może uczestniczyć w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze kulturalnym czy rekreacyjnym, bo te w większości organizowane są w Kolbudach lub Kowalach – mówi. – W tych miejscowościach działają też nasze Kluby Senior+. Jako beneficjenci programu zyskalibyśmy większe możliwości, aby zwiększyć udział i aktywność osób starszych czy niepełnosprawnych w życiu publicznym.

Głównym celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym, a także osobom starszym mającym problem w poruszaniu, w dostępie do placówek zdrowotnych, instytucji publicznych oraz obiektów kulturalnych. Realizacja projektu pozwoli osobom niemobilnym, mającym problemy w poruszaniu się, rozwijać aktywność w życiu publicznym, społecznym i zawodowym.

Koszt całkowity; 551 204,00 zł, 100% dofinansowania. Okres realizacji: 1.01.2021 - 31.08.2022. Usługi dla ludności od 1.04.2021 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.