Przypominamy, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2021 roku (ostatni dzień roboczy bieżącego miesiąca przypada 29 stycznia) złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2020 roku i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2021.

Niedokonanie opłaty w terminie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia lub naliczeniem opłaty dodatkowej.

Wartość  sprzedaży  napojów alkoholowych  w roku 2020 przedstawiona w oświadczeniu  stanowi podstawę  do  naliczenia  opłaty rocznej za korzystanie z  zezwolenia w 2021 roku. Kwoty obrotów  należy  podać  w złotówkach i w  groszach.

Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Opłatę tytułem I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych należy dokonać w terminie do 31 stycznia 2021 roku.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w ww. terminie stosuje się sankcje określone w art. 18 ust. 12a wyż. cytowanej ustawy. W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu – zezwolenie na sprzedaż alkoholu cofa się, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o nowe zezwolenie  po upływie 3 lat - art.18 ust.10  pkt 5 wyż. cyt. ustawy.

Terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwolenia są terminami zawitymi, czyli bezwzględnie obowiązującymi i niemożliwymi do przywrócenia (określonymi ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tzn. do dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września) - dlatego niedokonanie opłaty w wyznaczonym czasie (bądź niedokonanie odpowiednio powiększonej opłaty w dodatkowym 30-dniowym terminie) czy niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym czasie (bądź niezłożenie oświadczenia  wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty rocznej) skutkować będzie wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

FORMULARZ DO POBRANIA (kliknij)