Wójt Gminy Kolbudy ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kolbudy, działka nr 1022/25 obręb Lublewo Gdańskie, Gmina Kolbudy.

  1. Nieruchomość składająca się z działki o nr 1022/25 obręb Lublewo Gdańskie, zapisana w księdze wieczystej GD1G/00091036/8, o powierzchni 991m2 sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako użytki RIVb.
  2. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- ul. Polnej. Droga utwardzona betonowymi płytami.
  3. W ulicy znajduje się sieć wodociągowa, gazowa elektroenergetyczna, planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej.  Przez działkę 1022/25 planowana jest budowa kanalizacji deszczowej - wiąże się to z ustanowieniem służebności na rzecz Gminy Kolbudy wzdłuż granicy z działką nr 1022/13 o szerokości pasa 5m.
  4. Działka jest niezabudowana, niezagospodarowana, w kształcie zbliżonym do kwadratu, częściowo porośnięta samosiejkami.
  5. Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położona w strefie 63.MN- Uchwała Rady Gminy Kolbudy XXXVI/328/2006 z dnia 19 września 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla większości obrębu geodezyjnego Lublewo i fragmentów wsi Kolbudy, na terenie gminy Kolbudy (Dz.U. Woj. Pomorskiego Nr 18 z dnia 26 stycznia 2007r. poz.462)

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium oraz wartość prawa przesyłu:

- cena wywoławcza: 148 800,00zł netto
- wadium:14 880,00zł
- prawo przesyłu: 14 640,00zł netto

Do ceny ustalonej w przetargu  zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Zawarcie umowy sprzedaży związane jest z ustanowieniem służebności przesyłu dla planowanej do realizacji nowej sieci kanalizacji deszczowej ks 250 za łącznym jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 14 640,00zł powiększonym o stosowny podatek VAT.

Służebność będzie polegała na prawnie do korzystania z nieruchomości w celu eksploatacji sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, w tym napraw, bieżących przeglądów, remontów, konserwacji i modernizacji.

Przetarg odbędzie się w dniu 05 marca 2021r. o godzinie 9:30 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kolbudach ul. Staromłyńska 1 83-050 Kolbudy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

Wadium płatne jest w postaci przelewu bankowego na konto:

27 8335 0003 0114 8887 2000 0160

najpóźniej do dnia 26 lutego 2021 (data wpływu na rachunek Organizatora)

Wpłata wadium jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się przez uczestnika przetargu ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jego akceptacją.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych), decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowody tożsamości (obojga małżonków) –w przypadkach osób fizycznych,
  2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot –w przypadku osób prawnych.

Uczestnicy przystępujący do przetargu jako osoby fizyczne, przed przystąpieniem do przetargu składają przed Komisją przetargową pisemne oświadczenie dotyczące stanu cywilnego. Osoby fizyczne (również wspólnicy spółek cywilnych) zamierzające uczestniczyć w przetargu, a pozostające w związku małżeńskim, w którym obowiązuje  ustawowy ustrój majątkowy zobowiązane są złożyć Komisji przetargowej, zgodę współmałżonka w formie aktu notarialnego do udziału w przetargu oraz na zawarcie umowy nabycia nieruchomości, w razie jego wygrania. W przypadku braku takiej zgody, wymagane jest osobiste uczestnictwo w przetargu obojga małżonków.

Osoby fizyczne, zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1) zobowiązane są podpisać „Klauzulę informacyjną RODO w celu przetwarzania danych osobowych w postępowaniu przetargowym przez Gminę Kolbudy.

Zgłoszenie udziału w przetargu należy złożyć lub przesłać na adres Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy lub złożyć bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu - zgodnie z formularzem zgłoszenia stanowiącym załącznik nr 1.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,  na konto wskazane w zgłoszeniu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się osobę ustaloną jako nabywca nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Ustalony w drodze przetargu osoba ustalona jako nabywca zobowiązana jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium i wartość prawa przesyłu, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób określony w protokole z przetargu.

Koszty związane z zawarciem umów, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy we wskazanym przez organizatora miejscu i w terminie , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

Osoby, które chcą uczestniczyć w przetargu, zobowiązane są do zaopatrzenia się w środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki. Organizator zapewnia bezpłatnie dostęp środków dezynfekujących.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Kolbudy  tel. (0-58) 691-05-46.