Wójt Gminy Kolbudy podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy. W tym roku postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych po raz pierwszy odbywać się będzie poprzez System Elektronicznej Rekrutacji (o szczegółach poinformujemy, gdy system zostanie aktywowany).

DZIECI KONTYNUUJĄCE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne  w terminie od 22 lutego  do  26 lutego 2021 r.,  składają w systemie elektronicznym  „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Dzieci te kontynuują wychowanie przedszkolne i nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Terminy  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022  do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy.

Lp.

REKRUTACJA- etapy postępowania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

22 lutego 2021 r. godz. 8:00

26 lutego 2021 r. godz.17:00

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8 marca 2021 r.                godz. 9:00

19 marca 2021 r.                 godz. 15:00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29 marca 2021 r. godz. 13:00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania.

30 marca 2021 r. godz. 8:00

07 kwietnia 2021 r. godz. 15:00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 kwietnia 2021 r. godz. 13:00

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA- etapy postępowania

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

7 czerwca 2021 r. godz. 9:00

11 czerwca 2021 r. godz. 15:00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 czerwca 2021 r. godz. 13:00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania.

22 czerwca 2021 r. godz. 9:00

25 czerwca 2021 r. godz. 15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

30 czerwca 2021 r. godz. 13:00

Wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami będzie można złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Sieć publicznych Przedszkoli w Gminie Kolbudy prowadzonych przez gminę:

  • Przedszkole w Kolbudach, ul. Wybickiego 29B, 83-050 Kolbudy
  • Przedszkole w Lublewie Gdańskim, ul. Szkolna 5; 83-050 Lublewo Gdańskie
  • Przedszkole w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11; 83-050 Bielkówko
  • Przedszkole w Kowalach, ul. Apollina 1, 80-180 Kowale; Plac Świętej Kingi 1, 80-180 Kowale

Publiczne Przedszkole w Gminie Kolbudy prowadzone przez inny organ:

  • Przedszkole „Stumilowy Las” w Pręgowie, ul. Bukowskiego 24 ,83-050 Pręgowo

Sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy:

  • Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach, ul. Wybickiego 33; 83-050 Kolbudy,
  • Szkoła Podstawowa im. Mariusza Zaruskiego w Kolbudach, Szkoła Filialna w Buszkowach, ul.  Leśna Góra 7;83-050 Buszkowy,
  • Szkoła Podstawowa w Pręgowie, ul. Bukowskiego 3;83-050 Kolbudy,
  • Szkoła Podstawowa w Lublewie Gdańskim, ul. Szkolna 5; 3-050 Lublewo Gdańskie
  • Szkoła Podstawowej im. Brunona Gregorkiewicza w Bielkówku, ul. Gregorkiewicza 11, 83-050 Bielkówko.

KANDYDACI DO KLASY PIERWSZEJ - DZIECI OBWODOWE ORAZ UCZĘSZCZAJĄCE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W DANEJ SZKOLE

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas I  publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbudy.

    

Lp.

REKRUTACJA- etapy postępowania

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 

Składanie zgłoszeń dzieci odwodowych oraz kontynuujących (w tym uczęszczających do oddziału przedszkolnego w danej szkole w roku szkolnym 2020/2021)

22 lutego 2021 r.

godz.8:00

26 lutego 2021 r. godz.15:00

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

8 marca 2021 r.                godz. 9:00

19 marca 2021 r.                 godz. 15:00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29 marca 2021 r. godz. 13:00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  w placówce zakwalifikowania.

30 marca 2021 r. godz. 8:00

7 kwietnia 2021 r. godz. 15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 kwietnia 2021 r. godz. 13:00

 REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA- etapy postępowania 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

7 czerwca 2021 r. godz. 9:00

11 czerwca 2021 r. godz. 15:00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 czerwca 2021 r. godz. 13:00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w placówce zakwalifikowania.

22 czerwca 2021 r.  godz. 9:00

25 czerwca 2021 r. godz. 15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

30 czerwca 2021 r. godz. 13:00


Rekrutacja do klasy pierwszej odbywa się w sposób tradycyjny.

Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w danej szkole, którzy chcą aby ich dziecko kontynuowało naukę w klasie pierwszej (przy czym nie ma tutaj znaczenia czy dziecko zamieszkuje w obwodzie danej szkoły, czy nie) oraz rodzice dzieci, które pobierały wychowanie przedszkolne w innej placówce, ale zamieszkują w obwodzie danej szkoły składają w terminie od 22 lutego do 26 lutego 2021 r. w danej szkole „Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkoły”- (zał. nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2021 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2021 r.)      

Dzieci te przyjmowane są do pierwszej klasy z urzędu. Nie biorą udziału w procesie rekrutacji.

Zał. nr 4 do zarządzenia Nr 11/2021 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2021 r, - Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkoły,

Rekrutacja dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej

Zał. nr 3 do  zarządzenia Nr 11/2021 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2021 – Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Kolbudy:

Zał. nr 1 do uchwały nr XXVII/226/17 Rady Gminy Kolbudy z dnia 21 lutego 2017 r. - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające spełnienie kryteriów rekrutacji do klasy pierwszej

Dokumenty należy składać w szkole obwodowej (dotyczy dzieci z obwodu) lub w szkołach wszystkich wyborów (dotyczy kandydatów spoza obwodu).


ZARZĄDZENIEM Nr 11 /2021 Wójta Gminy Kolbudy z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 202/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy.

UCHWAŁĄ Nr  XVII/144/20 Rady Gminy Kolbudy z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy i ustalenie liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych  do ich potwierdzenia. 

UCHWAŁĄ Nr XXVII/266/2017 Rady Gminy Kolbudy z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy. 

UCHWAŁĄ Nr XIX/158/20 Rady Gminy Kolbudy z dnia 25 lutego2020 r. w  sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic odwodów publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Kolbudy od dnia 1 września 2020 r.