Dzięki dofinansowaniu przyznanemu w ramach tegorocznej edycji gminnego programu „Zielone Kolbudy” w najbliższych miesiącach na naszym terenie zamontowanych zostanie 18 instalacji fotowoltaicznych, dwie pompy ciepła i jeden kolektor słoneczny. Nasi mieszkańcy złożyli w Urzędzie Gminy Kolbudy 25 wniosków o udzielenie dotacji, z czego 21 spełniło wymogi, a wnioskodawcy otrzymają po 5 tysięcy złotych dofinansowania do planowanych inwestycji.

Jak co roku Program „Zielone Kolbudy” spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy planowali zakup i montaż urządzeń do produkcji energii z odnawialnych źródeł. Nabór wniosków ruszył 3 lutego br. Spośród złożonych 25 wniosków 4 nie spełniły wymogów regulaminu.

- Wnioskodawcy, którzy nie zostali zakwalifikowani do dofinansowania nie byli mieszkańcami naszej gminy, bądź wniosek dotyczył obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza – słyszymy w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska. -  Tymczasem, zgodnie z regulaminem Programu, finansowym wsparciem objęte mogą być tylko przedsięwzięcia realizowane w budynku/lokalu użytkowanym jako mieszkalny, w którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Niemal wszyscy wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do przyznania dotacji podpisali już z gminą stosowną umowę.

Przyznana dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia poniesionych nie wcześniej niż po podpisaniu umowy dotacyjnej. Realizowane przedsięwzięcie powinno zostać zakończone do 30 września br.  

Celem Programu „Zielone Kolbudy” jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Na dofinansowanie liczyć mogą mieszkańcy, którzy zdecydują się na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Wysokość dotacji wynosi 50 procent kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych.

Do korzystania z Programu uprawnione są osoby fizyczne - z wyłączeniem osób, które spełniają warunek do objęcia pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba zamieszkująca na pobyt stały na terenie Gminy Kolbudy i posiadająca tytuł własności do nieruchomości.

- Coraz więcej osób decyduje się na montaż fotowoltaiki czy pomp ciepła – mówi pan Tadeusz, mieszkaniec Kolbud. – Świadomość mieszkańców w tym zakresie na pewno się zwiększa, co w przyszłości skutkować będzie poprawą jakości powietrza. Wchodzą też nowe regulacje dotyczące wymogów jakie spełniać muszą urządzenia grzewcze. Dobrze, że nasz samorząd wspiera finansowo tych, którzy decydują się na montaż odnawialnych źródeł energii.

Wnioski składane w ramach Programu „Zielone Kolbudy” rozpatrywane były według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.