Ponad 674 tysiące złotych wydano w roku 2020 w ramach Funduszu sołeckiego. O przeznaczeniu przynależnych poszczególnym wsiom środków z gminnego budżetu decydowali sołtysi wspólnie z mieszkańcami. Ponieważ epidemia koronawirusa znacznie ograniczyła możliwość organizacji wydarzeń o charakterze integracyjnym większość środków należnych sołectwom przeznaczono na inwestycje.

- Poszczególne sołectwa w różny sposób wykorzystują środki funduszu – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Decyzje podejmowane są wspólnie z mieszkańcami w toku głosowań, które odbywają się podczas zebrań wiejskich. Niektóre sołectwa wybierają festyny i szeroko pojętą integrację, inne wolą wydać pieniądze na doposażenie placu zabaw czy montaż np. nowych lamp. Inwestują w infrastrukturę, która służy poprawie jakości życia mieszkańców. W minionym roku sołtysom szczególnie trudno było decydować o podziale środków, gdyż jesienią nie odbywały się zebrania wiejskie.

W efekcie obowiązujących w 2020 roku obostrzeń większą część funduszu sołeckiego przeznaczano na inwestycje.

- Wspólnie z sołtysami zrealizowaliśmy więcej zadań inwestycyjnych niż miało to miejsce w latach wcześniejszych – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. – W kosztach niektórych przedsięwzięć partycypowała również gmina. W sołectwach podejmowano decyzje o zmianie przeznaczenia środków, które pierwotnie planowano wydatkować na organizację wydarzeń o charakterze sportowym czy rekreacyjnym. Zamiast tego stawialiśmy wiaty grillowe, lampy, ławki, utwardzaliśmy płytami drogi gruntowe, doposażaliśmy tereny rekreacyjne czy stawialiśmy nowe zabawki na placach zabaw.

Fundusz sołecki, stanowiący część wydatków budżetowych, ma cechy budżetu obywatelskiego. O przeznaczeniu wyliczonej dla poszczególnych sołectw - według ustawowego wzoru - kwocie funduszu decydują mieszkańcy na zebraniach wiejskich. Mimo, że fundusz sołecki realizowany jest przez pracowników urzędu, to duży wpływ na jego wykonanie mają sołtysi. To oni często wskazują terminy realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

Środki funduszu sołeckiego, z których w 2020 roku korzystać mogły poszczególne miejscowości wyniosły od 21 do niemal 59 tysięcy złotych.

Nie można wykluczyć, że już wkrótce lokalne społeczności zyskają możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków. Już na najbliższej Sesji Rady Gminy Kolbudy ma być bowiem procedowana uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w zakresie budżetu obywatelskiego.