W czerwcu bieżącego roku ogłoszony zostanie nabór wniosków do pierwszej w historii Gminy Kolbudy edycji Budżetu Obywatelskiego. Rada Gminy Kolbudy przyjęła uchwałę określającą zasady składania wniosków oraz sposób głosowania nad wnoszonymi przez mieszkańców projektami. Zgodnie z przyjętymi regulacjami wysokość Budżetu Obywatelskiego określana będzie corocznie przez Wójta Gminy Kolbudy. Jak poinformował podczas sesji Rady Gminy Kolbudy wójt Andrzej Chruścicki kwota na inaugurację BO w Gminie Kolbudy wyniesie najprawdopodobniej 500 000 zł. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu inwestycyjnego nie będzie mogła przekroczyć 25 proc. środków przeznaczonych w danym roku na BO. Dokładną kwotę w każdej edycji określał będzie Wójt w zarządzeniu.

Na realizację liczyć będą mogły te projekty, które w głosowaniu otrzymają największe poparcie mieszkańców. We wskazanym w ogłoszeniu o naborze terminie mieszkańcy będą mogli składać wnioski z wymaganymi załącznikami. Będzie to można zrobić w formie tradycyjnej (papierowej), lub elektronicznej – za pośrednictwem specjalnej platformy Budżetu Obywatelskiego.

Sprawdzą czy realizacja jest możliwa

Merytorycznej oceny złożonych przez mieszkańców projektów dokona Zespół Konsultacyjny. W jego skład wejdzie 2 przedstawicieli Wójta Gminy Kolbudy, 2 przedstawicieli Rady Gminy Kolbudy i 2 przedstawicieli sołectw. Zanim ogłoszona zostanie lista projektów dopuszczonych do głosowania Zespół oceni czy realizacja zgłoszonego zadania jest możliwa pod względem finansowym, budowlanym lub czy pomysł mieszkańców „wpisuje się” w miejscowe plany zagospodarowania.   

Każdy z mieszkańców dysponował będzie trzema głosami

Każdy z mieszkańców dysponował będzie trzema głosami. Przy czym na jeden projekt będziemy mogli oddać tylko jeden głos. Kolejność projektów przewidzianych do realizacji ustalana będzie na podstawie liczby oddanych głosów aż do wyczerpania środków. Zgodnie z regulaminem z jednej miejscowości będzie mógł być wyłoniony do realizacji tylko jeden projekt.

- Dysponując trzema głosami mieszkaniec będzie mógł zagłosować na projekt w swojej okolicy, ale także wesprzeć wniosek dotyczący innej wsi  – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – W ten sposób miejscowościom, które mają mniej mieszkańców łatwiej będzie uzyskać liczbę głosów, która umożliwi realizację projektu. 

Głosowanie za pośrednictwem elektronicznej platformy lub tradycyjnie

Glosowanie prowadzone będzie za pomocą platformy elektronicznej Budżetu Obywatelskiego, która właśnie jest tworzona. Regulamin dopuszcza również możliwość oddania głosu w sposób tradycyjny na kartach do glosowania, które dostępne będą w urzędzie.

Wyłonione w drodze głosowania projekty zostaną zrealizowane przez Gminę Kolbudy w kolejnym roku budżetowym.

- Zakładam, że przy kwocie około 500 tysięcy złotych w jednej edycji Budżetu Obywatelskiego uda się zrealizować sześć, a może nawet siedem projektów, które będą pomysłem mieszkańców i które służyły będą lokalnej społeczności.  – mówi wójt Andrzej Chruścicki.

Większe środki, którymi dysponować będą mieszkańcy – Fundusz sołecki i Budżet Obywatelski

Aktualnie mieszkańcy dysponują środkami z Funduszu sołeckiego. W roku minionym miejscowości naszej gminy wydały ponad 674 tysiące złotych, z czego większość wykorzystano na inwestycje. Budżet Obywatelski stanowił będzie dodatkową pulę środków, o wydatkowaniu których bezpośrednio decydować będą mieszkańcy.

- Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu wzrosną kwoty, którymi dysponować będą mieszkańcy sołectw – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Do Funduszu sołeckiego dołączy Budżet Obywatelski. Mieszkańcy nabędą dodatkowe możliwości decydowania o tym, jak chcieliby wykorzystać te środki. Zyskają większe możliwości w zakresie partycypacji społecznej czyli bezpośredniego uczestnictwa w podejmowaniu ważnych dla lokalnych społeczności decyzji. 

Wszyscy radni poparli

Uchwałę dotyczącą określenia zasad BO i trybu konsultacji poparli wszyscy obecni na sesji radni. Nie kryli zadowolenia, że nowe narzędzie, o którym mówiono od kilku lat wreszcie nabiera realnych kształtów. Wyrażano przy tym nadzieję, że sytuacja ekonomiczna naszego samorządu umożliwi w kolejnych latach przeznaczanie większych środków na realizację BO.

- Celem BO jest zachęcenie i aktywizacja mieszkańców gminy do świadomego współdecydowania o wydatkach z budżetu w zakresie zadań własnych poprzez zgłaszanie swoich pomysłów – mówiła radna Katarzyna Podhajska-Średniawa, przewodnicząca Komisji Spraw Obywatelskich, która prezentowała projekt uchwały. – Wybrane zostaną te, które w największym stopniu odzwierciedlają ich potrzeby.

Przyjęta przez Radę Gminy Kolbudy uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

O szczegółach dotyczących budżetu, składania projektów i samego głosowania informować będziemy na bieżąco.