Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2021). Mieszkańcy zainteresowani wymianą pokryć dachowych budynków z wyrobów azbestowych proszeni są o składanie w Urzędzie Gminy Kolbudy wniosków o dofinansowanie na ich demontaż, transport i unieszkodliwianie. Nabór prowadzony będzie do piątku 14 maja 2021 roku.

Zasady dofinansowania:

Kosztami kwalifikowanymi zadania są wyłącznie koszty: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, poniesione po dacie rozstrzygnięcia konkursu.

Dofinansowanie zadania pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszty kwalifikowany oblicza się w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

  1. a) nie więcej niż 600 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadu,
  2. b) nie więcej niż 300 zł/Mg odpadu zawierającego azbest - jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

Koszt dofinansowania zadania i zasady określone są w regulaminie konkursu.

Właściciel odpadu zobowiązany jest posiadać dokumentację fotograficzną obrazującą ich aktualny stan (przed rozpoczęciem prac), umożliwiający porównanie z fotograficzną dokumentacją powykonawczą.

Dla obliczenia efektu ekologicznego należy podać ilość płyt azbestowo- cementowych w m2 lub w kg.

Wnioski należy składać w punkcie podawczym Urzędu Gminy Kolbudy lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy Kolbudy, do dnia 14 maja 2021 roku. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy Kolbudy. Druki wniosków wraz z wymaganymi załącznikami będą do pobrania w Urzędzie Gminy Kolbudy oraz na stronie internetowej www.kolbudy.pl

O uzyskaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku, w przypadku braku w dokumentacji Wnioskodawca wezwany zostanie do uzupełnienia w terminie 7 dni.

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z Uchwałą Rady Gminy Kolbudy NR XIX/177/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego zasady przydzielania i rozliczania dotacji dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu w ramach realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kolbudy na lata 2007-2032 (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego poz. 2347).

Osoby zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania zostaną zawiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje uzyskać można w godzinach pracy urzędu pod numerami telefonów: (58) 691 05 45 lub (58) 691 05 73.