Rada Gminy Kolbudy jednomyślnie udzieliła Wójtowi Gminy Kolbudy absolutorium za rok 2020. Tym samym organ uchwałodawczy naszego samorządu pozytywnie ocenił realizację budżetu w roku 2020. Radni, po zapoznaniu się z „Raportem o stanie Gminy Kolbudy za rok 2020”, przyjęli również uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Wójtowi.

Sesja absolutoryjna jest jednym z najważniejszych w roku posiedzeń Rady Gminy Kolbudy. W sali obrad zasiadają wówczas kierownicy poszczególnych referatów i naczelnicy, którzy wraz z pracownikami urzędu na co dzień realizują zapisane w budżecie zadania. Ocena wystawiana Wójtowi przez radnych zawsze budzi wiele emocji i stanowi jedno z ważniejszych głosowań. Podobnie jak w latach ubiegłych również tym razem Rada pozytywnie oceniła pracę wójta Andrzeja Chruścickiego w zakresie realizacji budżetu.

„To był trudny rok z uwagi na COViD-19” – to chyba najczęściej powtarzane zdanie jakie usłyszeć można było podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie. Radni zwracali również uwagę, że mimo wszelkich trudności, wyzwań i dodatkowych kosztów jakie wymusiła epidemia udało się pokonać problemy i dziś możemy powiedzieć, że na tle innych samorządów wypadamy całkiem korzystnie. Dowodem na to są rekordowe kwoty pozyskanych w 2020 roku środków zewnętrznych w kwocie przekraczającej 12 milionów złotych czy systematyczna redukcja zadłużenia gminy. Liczby zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym oraz w „Raporcie o stanie Gminy Kolbudy 2020” sprawiły, że wszyscy z obecnych na sali radnych podnieśli rękę udzielając absolutorium Wójtowi Gminy Kolbudy.

- Stan Gminy Kolbudy nie jest zły, a COViD-19 nie wpłynął chyba aż tak bardzo na kondycję gminy – mówił radny Andrzej Klimek. – Na tle innych gmin prezentujemy się całkiem nieźle. Patrząc na liczby nielogicznym byłoby głosować przeciwko absolutorium.

Radni zwracali uwagę, że mimo dużej liczby realizowanych w tej kadencji inwestycji, nadal pozostaje dużo do zrobienia. Zwłaszcza w mniejszych sołectwach. Na modernizację wciąż czeka wiele dróg gminnych.

- Dziękuję za głosy poparcia i przyjmuję krytykę – mówił wójt Andrzej Chruścicki po głosowaniach. – Staramy się realizować jak najwięcej. Niestety nie wszystko da się zrobić od razu. Zawsze może być lepiej i do tego dążymy. Jeżeli w roku 2020 w danym sołectwie zrealizowano mniej inwestycji, to postaramy się aby w kolejnych latach było ich tam więcej. Pamiętam o wszystkich.

Zarówno wójt Andrzej Chruścicki, jak i przewodnicząca Rady Gminy Kolbudy zwracali uwagę na fakt, że w najważniejszych sprawach organ wykonawczy i radni zazwyczaj byli jednomyślni.

- Przez te dwa i pół roku kadencji potrafimy wypracować kompromis – mówił wójt Andrzej Chruścicki. – Dzięki dobrej współpracy około 98 procent uchwał podjęliśmy jednomyślnie. Dziękuję wam za to.

Emilia Jóźwik podkreśliła, że rok 2020 ze względu na warunki dyktowane przez pandemię był dla samorządów niezwykle trudny i wymagał wiele ciężkiej pracy. Dodała też, że zmiany w gminie widać gołym okiem, co dostrzegają mieszkańcy.

- Mieszkańcy widzą, że dużo się dzieje i chcą więcej, a oczekiwania są duże – mówiła. - Niestety czasami trzeba się uzbroić w cierpliwość i trochę poczekać. Niestety budżet nie jest z gumy. Dzielimy to co mamy i staramy się to robić sprawiedliwie. Dziękuję wszystkim radnym, że chociaż czasami mamy różne zdania na dany temat, to potrafimy dojść do kompromisu.

Wszyscy uczestnicy sesji, z wójtem Andrzejem Chruścickim na czele, kierowali wiele ciepłych słów pod adresem pracowników urzędu, którzy każdego dnia realizują zadania ujęte w planach i budżecie.

- Jestem dumny z tego jak pracują poszczególne referaty – mówił Andrzej Chruścicki. – Mechanizm funkcjonuje naprawdę dobrze. Dziękuję pracownikom, radnym, sołtysom i mam wielką nadzieję, że druga połowa kadencji nie będzie gorsza od pierwszej.

Przed głosowaniem uchwały w sprawie absolutorium Rada Gminy Kolbudy dokonała oceny „Raportu o stanie Gminy Kolbudy za rok 2020”, który omówił zastępca wójta Wojciech Sosnowski. Opracowanie to stanowi ogólne podsumowanie działalności Wójta w minionym roku, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów, strategii i uchwał rady gminy. Po prezentacji Raportu Rada Gminy Kolbudy zagłosowała za udzieleniem Wójtowi Gminy Kolbudy wotum zaufania.

Absolutorium jest formą akceptacji działań funkcjonowania organu wykonawczego, którym w gminie jest Wójt. Dla rady gminy jest to natomiast narzędzie kontroli działań organu, który w imieniu samorządu realizuje zadania ujęte w budżecie gminy.

Poniżej treść „Raportu o stanie Gminy Kolbudy za rok 2020”:

RAPORT O STANIE GMINY KOLBUDY ZA ROK 2020