27 wniosków złożyli mieszkańcy Gminy Kolbudy w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego.  Teraz poddane zostaną wnikliwej ocenie Zespołu Konsultacyjnego, a ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania poznamy 27 sierpnia br.  O tym które zadania zostaną zrealizowane decydować będą mieszkańcy gminy w okresie od 8 do 22 września br. Wówczas odbywać się będzie głosowanie.

Każdy mieszkaniec będzie miał do dyspozycji trzy głosy, którymi wesprzeć będzie mógł dowolnie wybrane projekty (nie tylko w swojej miejscowości). Przypomnijmy, że łączna kwota przeznaczona na realizację zadań w pierwszej edycji budżetu wynosi 510 tys. zł, a wartość jednego projektu nie może przekraczać 115 tysięcy zł.

Do Urzędu Gminy Kolbudy wpłynęło łącznie 27 wniosków. Merytorycznej oceny złożonych przez mieszkańców projektów dokona teraz Zespół Konsultacyjny złożony z dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Kolbudy, dwóch przedstawicieli Rady Gminy Kolbudy i dwóch przedstawicieli sołectw.

- Biorąc pod uwagę, że jest to nasz pierwszy Budżet Obywatelski, a my dopiero uczymy się korzystać z nowego narzędzia, możemy być zadowoleni z liczby złożonych wniosków – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Nasi mieszkańcy chcą decydować o tym jakie inwestycje powstają w ich najbliższej okolicy. Poświęcili sporo czasu i pracy, aby przygotować wniosek, który spełni regulaminowe wymogi i wpisze się w miejscowy plan zagospodarowania. Efektem tej aktywności społeczności lokalnych będą nowe inwestycje, z których korzystać będziemy wszyscy. Dziękuję autorom wszystkich wniosków za zaangażowanie i pomysły. O tym, które zadania otrzymają liczbę głosów kwalifikującą projekt do realizacji zdecydują mieszkańcy biorący udział w głosowaniu.

Jak informuje Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów oraz członek Zespołu Konsultacyjnego, zgłaszane przez mieszkańców projekty podzielić można na dwie ogólne kategorie.

- Znaczna część złożonych wniosków dotyczy doposażenia terenów rekreacyjnych w poszczególnych miejscowościach – mówi Adam Babkiewicz. – Są też projekty służące poprawie bezpieczeństwa poprzez doświetlenie ulic czy utwardzenie fragmentów dróg. Zespół dokładnie przyjrzy się wszystkim projektom i oceni ich zgodność z regulaminem i możliwość ich realizacji.

Wstępną listę projektów spełniających kryteria poznamy już 11 sierpnia br. Potem będzie czas na ewentualne odwołania. Ostateczny wykaz projektów dopuszczonych do glosowania podamy do wiadomości publicznej 27 sierpnia.

- Od tego czasu mieszkańcy będę mogli promować swoje projekty zachęcając do glosowania – informują przedstawiciele Zespołu Konsultacyjnego. - Co ciekawe na platformie Budżetu Obywatelskiego, przy konkretnych projektach, wygenerowane zostaną materiały promocyjne w formie plakatu zachęcającego do głosowania na dane zadanie inwestycyjne.

Każdy z mieszkańców dysponował będzie trzema głosami

Każdy z mieszkańców dysponował będzie trzema głosami. Przy czym na jeden projekt będziemy mogli oddać tylko jeden głos. Kolejność projektów przewidzianych do realizacji ustalana będzie na podstawie liczby oddanych głosów aż do wyczerpania środków. Zgodnie z regulaminem z jednej miejscowości będzie mógł być wyłoniony do realizacji tylko jeden projekt.

Głosowanie za pośrednictwem elektronicznej platformy lub tradycyjnie

Głosowanie nad dopuszczonymi projektami odbywać się będzie w terminie 8-22 września. Prowadzone będzie za pomocą platformy elektronicznej Budżetu Obywatelskiego. Regulamin dopuszcza również możliwość oddania głosu w sposób tradycyjny na kartach do glosowania, które dostępne będą w urzędzie. Zwycięskie, zakwalifikowane do realizacji projekty ogłoszone zostaną 27 września.

Wyłonione w drodze głosowania inwestycje będą zrealizowane przez Gminę Kolbudy w kolejnym roku budżetowym.

LINK DO PLATFORMY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (kliknij)