W okresie od 23 września br. do 30 września br. mieszkańcy Gminy Kolbudy stawać będą przed Powiatową Komisją Lekarską w Pruszczu Gdańskim. Imienne wezwania na kwalifikację wojskową w naszej gminie otrzyma wkrótce około 200 osób, w tym trzy kobiety. Przed komisję w roku 2021 wzywani będą przede wszystkim mężczyźni urodzeni w 2002 roku, a także panowie z rocznika 2001, to z uwagi na fakt, że ze względu na pandemię koronawirusa w ubiegłym roku nie przeprowadzono kwalifikacji wojskowej. Panie, które zostaną wezwane przed Komisję przyjmowane będą 21 października 2021 roku.

Powiatowa Komisja Lekarska w Pruszczu Gdańskim zlokalizowana będzie w Centrum Kultury i Sportu, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Chopina 34. Komisje pracowały będą w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przed komisję lekarską wzywa się również osoby urodzone w latach 2000 -2001, które:

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Wezwania wysyłane będą również do kobiet urodzonych w latach 1997-2002, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby – ochotników, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Stawienie się ochotników, o których mowa w zdaniu poprzednim, do kwalifikacji wojskowej jest możliwe za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
  • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W OBWIESZCZENIU, OD DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ