Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 1393) w art. 1 określiła termin ważności dowodów osobistych wydanych w okresie od dnia 2 sierpnia 2021 r.

Dowody wydane po tej dacie posiadają okres ważności do 3 sierpnia 2031 r. Czyli dowody, które powinny być wydane na 10 lat mogą mieć krótszy termin ważności, np. data wydania 11 sierpnia 2021 r., a data ważności 3 sierpnia 2031 r. Taki dowód jest wydany prawidłowo, wystawiony zgodnie z przepisami.

Okres ważności dowodu krótszy od dziesięcioletniego może jednak powodować trudności w zgłoszeniu informacji o nowym dowodzie w banku, gdyż system automatycznie, po wprowadzeniu daty wydania dowodu, nalicza okres ważności 10 lat.

Z informacji uzyskanych z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wiemy, że pismo informujące o wydawaniu dowodów osobistych z terminem ważności krótszym niż 10 lat zostało już wysłane do Związku Banków Polskich. W piśmie tym poproszono o rozpowszechnienie tej informacji w placówkach bankowych.