Budowa budynku Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kolbudach, poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kolbudy oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę sieci kanalizacyjnej - to inwestycje ujęte w trzech wnioskach złożonych przez Gminę Kolbudy do Rządowego Programu „Polski Ład”. Łączny koszt wszystkich zadań, o których dofinansowanie zabiega nasz samorząd wynosi niemal 36 mln zł.

Beneficjenci realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Programu mogą otrzymać do 95 procent bezzwrotnego dofinansowania, czyli refundacji środków poniesionych na inwestycje. Decyzję o tym, które projekty liczyć mogą na finansowe wsparcie, po zapoznaniu się z rekomendacjami ekspertów, podejmie Prezes Rady Ministrów.

W pierwszej edycji Programu samorządy złożyły 7998 wniosków. Z samego tylko województwa pomorskiego zgłoszono 402 projekty. Spośród 3025 JST i związków gminnych w Polsce, 2870 złożyło co najmniej jeden wniosek. Każda gmina mogła aplikować o dofinansowanie maksymalnie trzech zadań inwestycyjnych. Z możliwości tej, podobnie jak większość polskich samorządów, skorzystała Gmina Kolbudy.

 - Wielokrotnie podkreślam, że Gmina Kolbudy posiada wiele dobrych, gotowych do realizacji projektów, które tylko czekają na dofinansowanie – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Aplikujemy o wszelkie dostępne środki pozabudżetowe. Dla mnie najważniejsza jest realizacja zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Inwestycyjnej, a tych wciąż jest sporo. Jeżeli mamy możliwość uzyskania dofinansowania na budowę nowego ośrodka zdrowia, rozbudowę sieci kanalizacyjnej, czy budowę dróg to musimy z tego korzystać.

We wniosku złożonym przez nasz samorząd dotyczącym poprawy infrastruktury drogowej ujęto drogi w Kowalach, Jankowie Gdańskim, Bielkówku i Kolbudach.

We wniosku dotyczącym uporządkowania gospodarki ściekowej gminy znalazły się inwestycje polegające na budowie sieci w sołectwach Otomin, Jankowo Gdańskie i Buszkowy.

Trzeci złożony wniosek dotyczy pozyskania dofinansowania na budowę budynku Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kolbudach z centrum wsparcia społecznego z zakresu pomocy społecznej. Ostateczną decyzję o rozdysponowaniu kwoty 20 miliardów złotych, jaka na inaugurację wesprzeć ma polskie samorządy podejmie Prezes Rady Ministrów.

- Nie wiem czy znajdziemy się w gronie beneficjentów lub który ze złożonych wniosków otrzyma dofinansowanie – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Mam dużą nadzieję że tak się stanie. Na pewno naszym obowiązkiem jest podejmowanie prób sięgania po środki pozabudżetowe z wszystkich dostępnych dla samorządów źródeł. Do tej pory taka strategia sprawdza się doskonale, czego efekty widać na naszych ulicach.