W związku z naborem ogłoszonym przez  Centrum Projektów Polska Cyfrowa  na Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Gmina Kolbudy zaprasza mieszkańców do składania - do dnia 28 października - wniosków o zapotrzebowanie na następujący sprzęt:

 1. ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
  i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
 2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu (10 m-cy).

Warunkiem udziału w naborze jest spełnienie wszystkich  poniższych kryteriów:

 1. Beneficjentem ostatecznym jest dziecko lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność i pobiera nauki w roku szkolnym 2021/2022 ( w imieniu dziecka do lat 18 występuje rodzic lub opiekun prawny).
 2. Miejsce zamieszkania dziecka lub ucznia jest w miejscowości, w której niegdyś funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
 3. Dziecko/Uczeń musi być krewnym z osobą w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie pradziadkowie/opiekun prawny, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR.
 4. Dziecko /Uczeń wskazany w oświadczeniu nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia
  w roku 2020 i 2021 komputera stacjonarnego lub laptopa zakupionego ze środków publicznych lub środków pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Aby wziąć udział w programie należy do dnia 28 października  2021 r. złożyć w Urzędzie Gminy
w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy, a nie data nadania Urzędzie Pocztowym) komplet następujących dokumentów:

 • oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę
 • oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność - które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę,
 • dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, należy je dołączyć do niniejszego oświadczenia,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i załącznikach.