Gmina Kolbudy aktywnie włącza się do akcji pomocy obywatelom Ukrainy, którzy uciekając przed wojną przybywają do naszego kraju. 

INFORMACJE DLA OSÓB POCHODZĄCYCH Z UKRAINY 

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ HUMANITARNYCH, DANE KONTAKTOWE

Informujemy, że w naszej gminie funkcjonuje koordynator działań humanitarnych. Wójt Gminy Kolbudy powierzył tę funkcję Marcinowi Lazarowskiemu , e-mail: , tel. 530 072 074 (w godz. 8:00-15:00). 

Rolą koordynatora jest m.in. udzielanie niezbędnych informacji osobom gotowym nieść pomoc Obywatelom Ukrainy.

Udostępnianie lokali mieszkalnych:

Formularz dla osób gotowych do nieodpłatnego użyczenia lokalu mieszkalnego dla uchodźcówSkan wypełnionego druku prosimy przesłać na adres można go również wypełnić w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kolbudy.

O kontakt z koordynatorem proszone są także osoby, które na terenie Gminy Kolbudy - w ramach wolontariatu - przyjęły już pod swój dach uciekających przed wojną Obywateli Ukrainy.

Pomoc rzeczowa

Koordynator udzieli również informacji dotyczącej możliwych form pomocy rzeczowej dla przyjętych pod dach uchodźców.

Do koordynatora zgłaszać można również chęć pomocy materialnej czy logistycznej dla Obywateli Ukrainy.

 

 


 PESEL - FILM INSTRUKTAŻOWY DLA OBYWATELI UKRAINY

Film instruktażowy dotyczący procesu nadania numeru PESEL, informacji o Profilu Zaufanym oraz aplikacji mObywatel dla obywatela Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski.

 


NADAWANIE NUMERÓW PESEL

Od 16 marca rozpoczęło się nadawanie numerów PESEL Obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi toczonymi za naszą wschodnią granicą.

Zainteresowanie procedurą, którą reguluje tzw. specustawa jest duże również w Gminie Kolbudy. Od rana nasz urząd odwiedza wielu gości z Ukrainy. Na terenie Gminy Kolbudy przebywa aktualnie ponad czterystu obywateli tego kraju (osoby zgłoszone do gminnej ewidencji przez mieszkańców udzielających schronienia).

Poza numerem PESEL dorosłym Obywatelom Ukrainy zakładany jest również Profil Zaufany, który ułatwia realizację wielu spraw urzędowych.

Aby proces nadania numeru PESEL przebiegł sprawnie, zachęcamy do wcześniejszego pobrania ze strony www.kolbudy.pl wniosku i jego uzupełnienie.

W celu założenia Profilu Zaufanego przed wizytą w urzędzie każda osoba zgłaszająca się powinna założyć adres e-mail (jeżeli ktoś nie posiada).

Środa 16 marca jest pierwszym dniem działania nowego systemu i nadawania numerów PESEL zgodnie z zapisami specustawy. To nowe, różniące się od dotychczasowych procedury. Konieczna jest weryfikacja wielu danych. Obsługa jest czasochłonna. Prosimy więc o cierpliwość i wyrozumiałość.

Przypominamy też, że wizytę w urzędzie w celu uzyskania numeru PESEL należy wcześniej umówić telefonicznie: Tel: 58 691 05 47 lub 58 691 05 48.

 ZASADY TRANSLITERACJI


DOSTĘPNE FORMY ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA UCHODŹCÓW

W załącznikach publikujemy informatory o dostępnych formach świadczeń zdrowotnych w stanach nagłych dla uchodźców w języku polskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Zachęcamy do wykorzystania w kontaktach z uchodźcami.

Pliki do pobrania:


 INFOLINIA W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH DLA OBYWATELI UKRAINY

Od 21 marca ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.

Infolinia jest dostępna w dni robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 55. Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres

Konsultanci infolinii udzielą informacji:

o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS, jak wypełnić i wysłać wniosek,

jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Інфолінія про сімейні виплати для громадян України

Інформацію про сімейні виплати для громадян України, які прибули до Польщі після 23 лютого 2022 року внаслідок збройного конфлікту в цій країні, можна отримати за номером телефону 22 444 02 55*.

Інфолінія доступна у робочі дні - з понеділка по п’ятницю - з 8:00 до 18:00

Питання щодо сімейних виплат для громадян України також можна надсилати на електронну адресу

Консультанти цієї інфолінії надають інформацію українською мовами.

Більше інформації про сімейні виплати

* вартість дзвінка за домовленістю замовника з оператором зв'язку.


Możliwość złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.


ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE DLA OSÓB ZAPEWNIAJĄCYCH ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE OBYWATELOM UKRAINY

 

Z wnioskiem występować mogą osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania”, a nie wypłacono im już świadczenia na wskazany okres za osobę przyjętą do zakwaterowania lub nie otrzymały za wskazany okres dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem lokalu.


Wydłużony termin przyznawania świadczeń i nowy wzór formularza

Z 60 do 120 dni wydłużony został okres, za który może być przyznane świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. W życie weszły nowe przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wysokość świadczenia – 40 zł za osobę dziennie.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 120 dni i jest wypłacane z dołu.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy. Gmina będzie weryfikowała warunki zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywali upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
Wniosek o świadczenie pieniężne
Karta zakwaterowania
Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek

Nie zapomnij wpisać numeru PESEL osoby, której udzielasz schronienia!

Bardzo ważna informacja dla osób wnioskujących do urzędu gminy o wypłatę świadczenia w kwocie 40 złotych należnej osobom, które przyjęły pod swój dach uciekających przed wojną obywateli Ukrainy.

Od 30 kwietnia w karcie osoby przyjętej do zakwaterowania, którą składamy wraz z wnioskiem o wypłatę środków, koniecznie musimy podać numer PESEL osoby, której udzielamy schronienia. Wcześniej, przed wprowadzeniem nowych wzorów formularzy, wystarczyło podanie numeru paszportu bądź imienia i nazwiska, które uchodźca miał wpisane w paszporcie bądź dowodzie osobistym.

W przypadku, gdy konieczne będzie uzupełnienie o numer PESEL złożonego już wniosku bieg 30 dniowego terminu na wypłatę świadczenia rozpoczynał się będzie dopiero od momentu uzupełnienia dokumentu o brakujący numer PESEL. Niewłaściwe wypełnienie wniosku wiązało się będzie z brakiem wypłaty środków lub z jej opóźnieniem.

 

AKTUALIZACJA 4.07.2022

Możliwe przedłużenie wypłaty za goszczenie uchodźców

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. gmina może przedłużyć ponad obecne 120 dni okres wypłaty pieniędzy za goszczenie uchodźców, którzy nie mogą się usamodzielnić i potrzebują szczególnego wsparcia.

Aby ubiegać się o przedłużenie świadczenia powyżej 120 dnia od momentu przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy należy dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione w § 4 rozporządzenia. Dokumenty  wystawione w języku ukraińskim muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Poniżej treść Rozporządzenia.

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty


ŚWIADCZENIA DLA OBYWATELI UKRAINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach informuje, że obywatele Ukrainy mieszkający na terenie gminy Kolbudy, którzy przybyli do Polski po dniu 24 lutego 2022 r. i którym nadany został nr PESEL są uprawnieni do świadczeń pomocy społecznej w formie pieniężnej i niepieniężnej. Obecnie można składać wnioski o:

 • jednorazowy zasiłek pieniężny w wysokości 300,00 zł na osobę: wzór wniosku
 • pomoc w formie gorącego posiłku w szkole dla dziecka: wzór wniosku

Powyższe wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1. Inne formy pomocy rozpatrywane są indywidualnie.

Jednocześnie informujemy, że wypłata świadczeń wychowawczych w kwocie 500,00 zł/msc na dziecko od dnia 01.01.2021 r. realizowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmowane są przez ZUS wyłącznie w formie elektronicznej. Wymagane jest posiadanie numeru konta bankowego.


AKTUALIZACJA 16.05.2022

Aktualnie na terenie Gminy Kolbudy pomocy materialnej Obywatelom Ukrainy udziela punkt Caritas w Lisewcu (ul. Jutrzenki 6). Rzeczy można odbierać od poniedziałku do piątku po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 510-272-423.

Mieszkańcy, którzy chcą wesprzeć Obywateli Ukrainy przekazując dary, również proszeni są o kontakt z punktem pomocy Caritas w Lisewcu pod numerem 510-272-423. Punkt przyjmuje jedynie ubrania oraz rzeczy w bardzo dobrym stanie. Rzeczy zużyte i noszące ślady użytkowania nie będą przyjmowane.


AKTUALIZACJA 13.04.2022 

Czwartkowe spotkania on-line dla osób goszczących Ukraińców

 Zapraszamy serdecznie do udziału w “Pomorskich spotkaniach on-line dla mieszkańców goszczących osoby uciekające przed wojną”.

Spotkania będą się odbywać raz w tygodniu, w czwartki na platformie zoom. Mają pomóc w budowaniu jak najlepszych relacji między nowymi mieszkańcami naszego regionu i goszczącymi ich Pomorzanami.

Organizuje je Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Pierwsze spotkanie już 14 kwietnia. Spotkania poprowadzi je doświadczona psycholożka, Hanna Hakiel, która od wielu lat pracuje w Niemczech z uchodźcami.

 
Oto niektóre z pytań, na które wspólnie poszukamy odpowiedzi:

 • Czego potrzebujemy, by dbając o innych zatroszczyć się o siebie?
 • Jak mądrze wspierać osoby w doświadczeniu traumatycznym?
 • Jak rozpoznawać, stawiać i respektować granice w relacji?
 • Jak oferować wsparcie, które wzmacnia sprawczość i nie prowadzi do zależności?
 • Jak dookreślić swoją rolę i wspólnie z nowymi lokatorami tworzyć formalne i nieformalne kontrakty  współmieszkania?
 • Gdzie szukać pomocy, jak o nią prosić i jak rozszerzać sieć wsparcia?
 • Jak nasze osobiste historie, motywacje i system wartości wpływają na nasze relacje, emocje i oczekiwania?

LINK DO SPOTKANIA >>>

 


AKTUALIZACJA 21.03.2022

Cały czas trwa zbiórka darów dla Obywateli Ukrainy. Mieszkańcy gminy aktywnie pomagają, a goście chętnie korzystają z wsparcia. 

Informujemy, że obecnie przyjmowanie i wydawanie darów w sali GOK Urzędu Gminy Kolbudy odbywa się w godzinach:

 ⁃ poniedziałek - 13.00-17.00
 ⁃ wtorek-piątek - 13.00-15.00

 

Aktualnie najbardziej przydałyby się:

 ⁃ proszki do prania
 ⁃ kremy do twarzy
 ⁃ kremy do rąk
 ⁃ balsamy do ciała
 ⁃ dezodoranty
 ⁃ płatki kosmetyczne i chusteczki higieniczne
 ⁃ nowa bielizna
 ⁃ ubrania wiosenne

Prosimy nie przynosić już odzieży zimowej. 

Dziękujemy serdecznie każdemu, kto dostarcza do naszego urzędu wszystkie przedmioty codziennego użytku oraz żywność dla naszych gości. Wielkie słowa uznania kierujemy oczywiście do mieszkańców, którzy pod swój dach przyjęli Obywateli Ukrainy oraz wolontariuszy, na których zawsze możemy liczyć.

 


AKTUALIZACJA 11.03.2022 roku

W związku z sytuacją na Ukrainie i rosnącą liczbą Obywateli tego kraju, którzy szukają schronienia w naszym regionie, Gmina Kolbudy nawiązała współpracę z Parafią Prawosławną Św. Mikołaja w Gdańsku. Istnieje możliwość, aby w przyszłym tygodniu na terenie Gminy Kolbudy, odprawiona została liturgia prawosławna. Osoby zainteresowane udziałem w nabożeństwie proszone są o zgłaszanie się (do wtorku 15 marca) za pośrednictwem adresu mailowego . Księża parafii prawosławnej chętnie spotkają się z Obywatelami Ukrainy w ustalonym miejscu i terminie, jeżeli znajdą się chętni do skorzystania z tej formy duchowego wsparcia.

 


AKTUALIZACJA 9.03.2022 roku

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć naszą zbiórkę darów dla gości z Ukrainy przybywających do Gminy Kolbudy prosimy o dostarczanie do naszych punktów artykułów szkolnych. 

Aktualnie bardzo potrzebujemy: plecaków, piórników, zeszytów, wszystkich elementów wyposażenia ucznia. Znaczna część przybyszów ze wschodu to dzieci w wieku szkolnym artykuły dla naszych gości dostarczać można do punktów: 

 •  w Kolbudach do sali GOK (wejście z tyłu budynku) w Urzędzie Gminy Kolbudy w godzinach pracy urzędu
 •  w Kowalach do Szkoły Podstawowej ul. Apollina 7 (wejście od strony biblioteki) w godz. 7.00-18.00
 •  w zbiórkach pomagają Radni oraz Sołtysi, którzy także aktywnie włączyli się do akcji

Nadal zbierane są oczywiście także inne przedmioty przydatne w codziennym życiu oraz żywność z długim terminem przydatności do spożycia. 

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim uruchomiło rachunek bankowy, na który wpłacać można środki finansowe. 

Numer konta: 25 1600 1462 1026 4301 9000 0003 z dopiskiem: Darowizna dla Ukrainy

Dziękujemy wszystkim, którzy niosą pomoc, zarówno tę materialną, jak i w formie wolontariatu. Wiele rodzin przyjęło podczepić dach Obywateli Ukrainy. Nasi goście zamieszkują również w innych, udostępnianych obiektach na terenie gminy.

 


AKTUALIZACJA 7.03.2022 roku

 • Najważniejsze informacje dla Obywateli Ukrainy przybywających do Polski (różne wersje językowe)

Ulotka informacyjna PL
Ulotka informacyjna UA
Ulotka informacyjna EN
Ulotka informacyjna RU AKTUALIZACJA 4.03.2022 roku

Cały czas trwa zbiórka rzeczy dla Obywateli Ukrainy przybywających do naszej gminy. Aktualnie bardzo potrzebne są:

 • Poduszki
 • Prześcieradła
 • Koce
 • Kołdry
 • Łóżka turystyczne

Nadal chętnie przyjmujemy również inne rzeczy jak np. żywność z długim terminem przydatności do spożycia czy woda mineralna, środki higieny osobistej czy środki czystości.

Gdzie dostarczać dary:

 • w Kolbudach do sali GOK (wejście z tyłu budynku) w Urzędzie Gminy Kolbudy w godzinach pracy urzędu
 • w Kowalach do Szkoły Podstawowej ul. Apollina 7 (wejście od strony biblioteki) w godz. 7.00-18.00
 • w sobotę 5 marca w godzinach 10.00-17.00 zbiórka prowadzona będzie w Centrum Kowale
 • w zbiórkach pomagają Radni oraz Sołtysi, którzy także aktywnie włączyli się do akcji

 


AKTUALIZACJA 2.03.2022 roku

KOLEJNY SAMOCHÓD WYPEŁNIONY DARAMI OD NASZYCH MIESZKAŃCÓW

Kolejny samochód z darami przekazanymi przez mieszkańców Gminy Kolbudy dla Obywateli Ukrainy wyjechał z Urzędu Gminy Kolbudy do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie. Tam znajduje się centralny, powiatowy punkt zbiórki.

Wysyłamy m.in. zgrzewki wody mineralnej, środki czystości, żywność z długim terminem przydatności czy materiały higieniczne i opatrunkowe.

Udało się zebrać przedmioty, które z pewnością przydadzą się matkom z małymi dziećmi, jak np. nosidełka dla niemowląt.

Jak słyszymy od osób zaangażowanych w zbiórkę nadal przydałyby się:

 • nowa pościel (poszewki na poduszki i kołdry oraz prześcieradła)
 • nowe zabawki dla dzieci, kredki, kolorowanki
 • żywność z długim terminem przydatności
 • karimaty
 • śpiwory
 • zestawy pierwszej pomocy
 • latarki
 • powerbanki

Prosimy wstrzymać się z przynoszeniem używanej odzieży, której aktualnie mamy już sporo. Dziękujemy wszystkim, którzy tak chętnie odpowiedzieli na nasz apel. Po raz kolejny udowadniamy, że nasze serca są gorące, a wrażliwość na ludzkie cierpienie ogromna.

 


AKTUALIZACJA 28 LUTEGO 2022 roku

INFORMACJE DLA PRZYBYWAJĄCYCH DO POLSKI OBYWATELI UKRAINY:

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl

INFORMACJE POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO DLA OBYWATELI UKRAINY

Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України

Особам, які втікають з України від збройного конфлікту, не треба реєструватися у пунктах прийому біженців – рецепційних центрах, а також думати про те, як полагодити формальності. Усім особам, які – втікаючи з України – шукають прихистку в Польщі – не треба побоюватися, якщо йдеться про їх легальне перебування на території РП. Найближчими днями не треба також подавати жодних клопотань до: Управління у справах іноземців / Воєводських управлінь/ Прикордонної служби у пунктах перетину кордону. Те ж стосується громадян України, які проживають у Польщі деякий час, але їхні документи, на підставі яких дозволено проживання, вже недійсні.

Усі особи, які втікають з України від збройного конфлікту і не мають гарантованого місця перебування (місця на ночівлю) у Польщі, можуть звернутися до рецепційного центру. Там вони одержать: інформацію щодо перебування у Польщі; їжу; основну медичну допомогу; місце для відпочинку. Потім їм буде повідомлено про те, де їх тимчасово поселять. Усі біженці з України мають доступ до безкоштовної медичної допомоги та польських лікарів.

Громадянам України, які зараз перебувають в Польщі, не треба покидати нашу країну. Йдеться про тих, чиї документи, що дають право на перебування і проживання, вже недійсні. Ці громадяни України також не повинні побоюватися, що їхнє перебування та проживання у Польщі вважатиметься нелегальним.

З актуальними інформаціями для громадян України можна ознайомитися на сайті: ua.gov.pl