30 czerwca br. w całej Polsce upływa termin na obowiązkowe złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. To data obowiązująca posiadaczy źródeł ciepła eksploatowanych przed 1 lipca 2021 roku. W przypadku nowych, uruchomionych po 1 lipca 2021 roku, instalacji ustawodawca wyznaczył użytkownikom 14 dniowy termin na dokonanie zgłoszenia. W Gminie Kolbudy wielu mieszkańców wciąż nie wywiązało się z wynikającego z ustawy obowiązku.

Należy podkreślić, że zgłoszenie do CDEB nie ma nic wspólnego z ankietami przeprowadzanymi w ubiegłym roku na terenie naszej gminy. Osoby, które w ubiegłym roku udzieliły ankieterom informacji na temat parametrów stosowanych w swoich gospodarstwach źródeł ciepła nie są więc zwolnione z obowiązku złożenia deklaracji do CDEB.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza. Zebrane w ten sposób dane mają być ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Jak złożyć deklarację:

  • Internet www.zone.gunb.gov.pl
  • Jeżeli nie masz dostępu do Internetu deklarację możesz złożyć osobiście w urzędzie gminy albo wysłać do urzędu listem poleconym (formularz deklaracji dostępny na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow zakładka „do pobrania”)

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
  • Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw.
  • Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy
  • Adres e-mail również opcjonalnie
  • Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.