Licznie, realizowane w 2021 roku w poszczególnych sołectwach inwestycje. Prestiżowe wyróżnienie w konkursie Gryfa Gospodarczego w kategorii Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom. Podium w Rankingu Gmin Województwa Pomorskiego w kategorii „Liderzy Gminy Wiejskie”. Rekordowa pula ponad 12 milionów zł środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę, a także konsekwentna redukcja zadłużenia czy rozwój usług społecznych. To tylko niektóre z osiągnięć zaprezentowanych podczas sesji stanowiącej podsumowanie działań samorządu w 2021 roku. Omawiane szczegółowo wyniki nie przekonały większości radnych do udzielenia Wójtowi Gminy Kolbudy absolutorium za rok 2021. 

Uchwała absolutoryjna nie została podjęta mimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kolbudy za rok 2021, jak również wcześniejszemu zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2021 przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Kolbudy. 

Rada Gminy Kolbudy nie podjęła również uchwały w sprawie wotum zaufania. To udzielane jest po debacie nad „Raportem o stanie gminy”, w którym opisywane są najważniejsze działania realizowane przez samorząd w ciągu rozliczanego roku.

 - Rada ma prawo do takiej czy innej oceny działalności Wójta – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że wynik głosowania pomija osiągnięcia gminy z ubiegłego roku i podważa opinię niezależnego organu, który niezwykle skrupulatnie kontroluje finanse samorządów. Ocenę pozostawiam mieszkańcom. 

Link do zapisu wideo sesji absolutoryjnej: https://portal.posiedzenia.pl/KOLBUDY? 

Link do Raportu o stanie Gminy Kolbudy: https://bip.kolbudy.pl/artykul/744/3531/raport-o-stanie-gminy-kolbudy-za-rok-2021