Do końca czerwca mieszkańcy Gminy Kolbudy mogli zgłaszać swoje propozycje do Budżetu Obywatelskiego. W określonym harmonogramem okresie lokalna społeczność zaproponowała 29 inwestycji, które chętnie widzieliby w swoim najbliższym otoczeniu. Sami opracowali ogólne projekty i przesłali je do Urzędu Gminy Kolbudy. Autorami pomysłów są mieszkańcy 14 sołectw. Aktualnie trwa weryfikacja formalna złożonych wniosków. 

W ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy gminy mają do dyspozycji kwotę 450 tysięcy złotych, przy czym koszt jednego zadania inwestycyjnego nie może przekraczać 80 tysięcy złotych. O tym, jakie z 29 zgłoszonych propozycji zostaną zrealizowane zadecyduje lokalna społeczność w głosowaniu, które rozpocznie się 29 sierpnia br. i potrwa do 11 września br.

- Zainteresowanie Budżetem Obywatelskim jest duże – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Mieszkańcy złożyli więcej wniosków niż przed rokiem. Otrzymaliśmy zgłoszenia z niemal wszystkich sołectw. W większości projekty dotyczą zadań służących poprawie bezpieczeństwa pieszych, jak budowa chodników czy spowalniaczy. Są też pomysły dotyczące dodatkowych zabezpieczeń przy przystankach autobusowych. Mieszkańcy proponują ponadto wykonanie lub montaż kolejnych elementów infrastruktury rekreacyjnej na placach sołeckich w swoich miejscowościach. 

 Po zakończeniu naboru rozpoczęła się weryfikacja formalna złożonych wniosków.

- Sprawdzamy przede wszystkim czy autor projektu jest osobą upoważnioną do jego złożenia – mówi Adam Babkiewicz, kierownik Referatu Inwestycji i Remontów UG Kolbudy. – W dalszym etapie sześcioosobowy zespół konsultacyjny złożony z przedstawicieli Wójta, Rady Gminy Kolbudy i Sołectw przeanalizuje złożoną przez mieszkańców dokumentację pod kątem merytorycznym.

Zgodnie z Harmonogramem realizacji Budżetu Obywatelskiego do 25 lipca br. opublikowana zostanie wstępna lista projektów, które spełniły regulaminowe wymagania i zostały dopuszczone do głosowania. Potem nastąpi czas na składanie ewentualnych odwołań. 

Ostateczna lista zadań, na które głosować będą mieszkańcy zostanie podana do wiadomości publicznej 19 sierpnia br. Glosowanie rozpocznie się 29 sierpnia br. i potrwa do 11 września br. Listę zwycięzców, czyli projekty zakwalifikowane do realizacji w roku 2023 poznamy 15 września br.

Przypomnijmy, że przed rokiem – w pierwszym, historycznym Budżecie Obywatelskim Gminy Kolbudy – mieszkańcy wybrali sześć projektów. Niektóre z nich zostały już zakończone, dla innych opracowano dokumentację projektową, wyłaniani są aktualnie wykonawcy i wkrótce powinny rozpocząć się prace budowlane. 

Jak informuje Referat Inwestycji i Remontów wszystkie zadania z ubiegłorocznej edycji BO zostaną zakończone do końca bieżącego roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące obecnej i ubiegłorocznej edycji BO dostępne są na stronie internetowej https://kolbudy.budzet-obywatelski.org/