Przepisy ustawy umożliwiającej ubieganie się o dodatek węglowy dla gospodarstw domowych weszły w życie. Zgodnie z przyjętymi regulacjami kwota o jaką mogą się ubiegać mieszkańcy wynosi 3 tysiące złotych. Wypełniony formularz wniosku, który publikujemy poniżej należy złożyć do 30 listopada 2022 roku. Dokumenty złożone po 30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Kolbudy (sala nr 101 na parterze), w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Środki na wypłatę dodatku węglowego nie pochodzą z budżetu gminy. Będą przekazywane samorządom przez władze centralne z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą, urzędy gmin mają miesiąc na wypłatę dodatku od momentu złożenia wniosku.  

Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Komu przysługuje dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy – zgodnie ze złożoną Deklaracją dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany będzie  wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek na piśmie lub elektronicznie

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W drugim ze wskazanych przypadków wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wójt dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy adres mailowy nie został wskazany wnioskodawca jest informowany o możliwości osobistego odebrania informacji o  przyznaniu dodatku węglowego.