Weszły w życie przepisy „ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”. O jednorazowy dodatek mogą się teraz ubiegać nie tylko posiadacze pieców węglowych, ale również osoby ogrzewające swoje nieruchomości gazem LPG, pelletem, drewnem i olejem opałowym. Wnioski o dodatek można już składać w Urzędzie Gminy Kolbudy (Punkt Obsługi Klienta), w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie z wykorzystaniem profilu zaufanego. Jednorazowy dodatek wynosi od 500 do 3000 złotych.

Dodatek do niektórych źródeł ciepła, w myśl ustawy, przyznawany jest na gospodarstwo domowe (jeden dodatek na jeden adres zamieszkania). Gdy wniosek o wypłatę dodatku złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego o tym samym adresie, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.


Warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie źródła ciepła (do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy) do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności.


Wniosek osobiście lub przez e-PUAP


Wniosek o dodatek do niektórych źródeł ciepła należy złożyć elektronicznie -  przez e-PUAP - lub osobiście w urzędzie gminy. Organ samorządu zweryfikuje zgodność wniosku z wpisem do CEEB. Wypłata dodatku powinna nastąpić w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Środki wypłacane na ten cel nie pochodzą z budżetu gminy. Będą przekazywane samorządom przez władze centralne z budżetu państwa.


Wnioski składać można do 30 listopada br. Dokumenty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpoznania.


We wniosku należy podać dane wnioskodawcy i jego gospodarstwa domowego: imię, nazwisko, PESEL lub serię oraz numer dowodu potwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania. Należy określić czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe czy wieloosobowe. Konieczny jest również wpis do (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).


Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.


Ile wyniesie dodatek

W zależności od rodzaju stosowanego źródła ciepła wnioskodawcy mogą liczyć na:

  • 500 zł – jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 2000 zł – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy,
  • 3000 zł – jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny albo inny rodzaj biomasy (w szczególności brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż).

 

Dopłata do niektórych źródeł ciepła to świadczenie jednorazowe, które będziemy mogli odebrać osobiście lub otrzymamy w formie przelewu na konto bankowe.
Wójt przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku. W przypadku gdy wnioskodawca nie podaje adresu e-mail jest informowany o możliwości bezpośredniego odebrania informacji o przyznaniu dodatku.

Dopłaty dla podmiotów wrażliwych

Ustawa przewiduje także dopłaty dla podmiotów wrażliwych. Są to m.in. szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury, które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych. W tym przypadku dodatek wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania wspomnianych podmiotów.

Szczegóły dotyczące dodatku w załączonej poniżej ustawie. Pod tekstem publikujemy również wzory wniosków o wypłatę dodatku.


document WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (65 KB)

document WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA NIEKTÓRYCH PODMIOTÓW NIEBĘDĄCYCH GOSPODARSTWAMI DOMOWYMI Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA (70 KB)

TREŚĆ USTAWY