Choć od sesji Rady Gminy na której przyjęto uchwałę budżetową na rok 2023 minęło już kilka dni, nie milkną komentarze na temat tego, jakie decyzje podjęli radni i jakie będą mieć one konsekwencje dla mieszkańców.

20 grudnia br. Rada Gminy Kolbudy przyjęła budżet na rok 2023. Podczas burzliwej i najdłuższej w tej kadencji sesji uchwalono przyszłoroczny plan dochodów i wydatków. Do projektu budżetu przedstawionego przez Wójta Gminy Kolbudy i pozytywnie zaopiniowanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową swoje korekty wnieśli radni.

Zmiany zaproponowane i przegłosowane przez jedenastu radnych, w żadnym razie nie wpłynęły na zmniejszenie deficytu budżetowego. Objęły dość nieoczywiste przesunięcia na inne cele części wydatków zaplanowanych w pierwotnej wersji projektu budżetu.

Decyzją jedenastu radnych w budżecie na 2023 rok znacznemu cięciu poddano wydatki przewidziane na zajęcia dla dzieci oraz seniorów. O ponad połowę zmniejszono kwotę na organizację letnich i zimowych półkolonii. Znacznie mniej pieniędzy niż w roku bieżącym pozostawiono na zajęcia sportowe czy wydarzenia kulturalne cieszące się ogromną popularnością wśród mieszkańców. Pozornie „zaoszczędzone” kwoty na działaniach gminy z których korzystają mieszkańcy, przesunięto na zwiększenie wydatków związanych m.in. z obsługą radnych.

W wyniku zgłoszonych podczas sesji Rady Gminy poprawek do projektu budżetu, przeznaczenie zmieniła łącznie suma ponad 3,6 miliona złotych.

- Decyzje radnych dotyczące zmian przeznaczenia środków w przyszłorocznym budżecie są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Przecież projekt budżetu przygotowują pracownicy merytoryczni Urzędu, którzy mają najlepszą wiedzę, aby wskazywać do realizacji zadania oceniane przez mieszkańców jako najbardziej atrakcyjne, jak również szacować koszty ich realizacji. Zmian zaproponowanych przez jedenastu radnych nie rozumieją również nasi mieszkańcy. Odbieramy w urzędzie liczne telefony z zapytaniami o to, czy realizowane dotychczas zajęcia dla dzieci będą w przyszłym roku kontynuowane, czy gmina będzie organizowała zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji letnich, czy będą działać kluby i koła seniora, czy Aqua Centrum Kolbudy będzie funkcjonowało? Zastanawiam się, jakimi przesłankami kierowali się w swoich postanowieniach radni – mówi Andrzej Chruścicki, Wójt Gminy Kolbudy.

Mniej na zajęcia sportowo- rekreacyjne

W przegłosowanym przez Radę Gminy wniosku zmian do projektu budżetu na rok 2023, na zajęcia sportowo- rekreacyjne radni zmniejszyli pierwotnie zaplanowane wydatki o ponad 100 tysięcy złotych. Taką samą kwotę „obcięto” z dotacji dla organizacji pozarządowych, które od wielu lat realizują ofertę sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców gminy – przede wszystkim dzieci i młodzieży.

Na zajęcia nauki pływania dla uczniów gminnych szkół „ścięto” kwotę w wysokości 74 500 złotych.

W 2023 roku będzie o 256 tysięcy złotych mniej – niż w projekcie budżetu przedłożonym przez Wójta Gminy Kolbudy – na organizację imprez kulturalnych, w tym WOŚP, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, festiwal szachowy, czy cieszące się ogromną popularnością spotkania z grami planszowymi. Oznacza to, że część z planowanych wydarzeń (w większości cyklicznych) nie zostanie w przyszłym roku zrealizowanych.

Półkolonie dla dzieci z dwukrotnie mniejszym dofinansowaniem

Radni zdecydowali o zmniejszeniu sumy zaplanowanej w projekcie budżetu na 2023 rok na organizację półkolonii letnich i zimowych o 95 tysięcy złotych. Konsekwencją obniżenia finansowania w tych zadaniach ze 195 tysięcy złotych do 100 tysięcy złotych, kiedy koszty wszystkich usług i wynagrodzeń systematycznie wzrastają,  będzie ograniczenie oferty feryjno-wakacyjnej oraz wzrost kosztów ponoszonych przez rodziców za udział dzieci w półkoloniach.

Ograniczone środki dla ACK i naukę pływania

W sposób znaczący, bo o blisko 734 tysiące złotych, radni zmniejszyli proponowaną w projekcie budżetu kwotę na funkcjonowanie Aqua Centrum Kolbudy (ACK). Decyzja radnych nie została poparta żadnymi wyliczeniami wyjaśniającymi wprowadzoną korektę.

- Pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy Kolbudy przez kilka tygodni we wrześniu i październiku przygotowują projekt budżetu, szczegółowo wyliczając koszty działań planowanych na kolejny rok. To fachowcy w swoich dziedzinach – wskazuje Jarosław Falkowski, Skarbnik Gminy Kolbudy. - Na etapie prac Komisji Rady Gminy nad projektem budżetu, każdy z pracowników merytorycznych, jak również ja, jesteśmy do dyspozycji radnych i przedstawiamy w jaki sposób wyliczone zostały te koszty. Tymczasem na sesji budżetowej, bez jakiejkolwiek podstawy w postaci wyliczeń, bez jakichkolwiek merytorycznych argumentów, następują cięcia w poszczególnych pozycjach. Jak z tym dyskutować?

Budżet na politykę senioralną o 90 tysięcy złotych mniejszy

W budżecie na rok 2023, na wniosek radnej Emilii Jóźwik, „ścięto” ponad 90 tysięcy złotych na działania z obszaru polityki senioralnej. Wobec takiego stanu rzeczy, najprawdopodobniej nie zostaną zrealizowane plany uruchomienia koła seniora w Bielkówku, czy zajęć dla seniorów w Czapielsku.

- Jestem zdumiona i zawiedziona decyzją radnych. Wielokrotnie rozmawialiśmy, że zarówno dzieciom, jak i osobom starszym – szczególnie po okresie pandemii COVID19 – potrzebne jest wsparcie społeczne właśnie poprzez wzrost dostępności zajęć integrująco-aktywizujących. Nasza gmina postrzegana jest w kraju jako lider we wdrażaniu rozwiązań z zakresu lokalnej polityki senioralnej. Tymczasem, w 2023 roku zamiast dalej rozwijać ofertę dla starszych mieszkańców, prawdopodobnie będziemy zmuszeni do ograniczania tej, jaką mamy obecnie – podkreśla Anita Richert-Kaźmierska, Zastępczyni Wójta Gminy Kolbudy. – Nie jestem w stanie zrozumieć motywów działania radnych.  

Mniej środków na plac zabaw w Kowalach i remont szkoły w Kolbudach

Decyzja radnych na temat zmian w projekcie budżetu objęła również zmniejszenie o 280 tysięcy złotych wydatków na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Pilotów w Kowalach. To w tym miejscu miało zostać wybudowane boisko wielofunkcyjne, na które gmina pozyskała środki unijne z LGD Trzy Krajobrazy w kwocie ponad 214 tys. zł. Warunkiem otrzymania dotacji jest zrealizowanie inwestycji w całości (zgodnie ze złożonym wraz z wnioskiem projektem). Choćby częściowe zmniejszenie zakresu wykonania przedsięwzięcia będzie skutkować brakiem dofinansowania. Pozyskane już środki przepadną. Obniży się wiarygodność gminy jako beneficjenta środków unijnych, a tym samym zmniejszą się nasze szanse w przyszłych konkursach na pozyskiwanie środków zewnętrznych.

- Nie mogę zrozumieć dlaczego radni działają w tak nieprzemyślany sposób. W Kowalach brakuje miejsc do spędzania wolnego czasu. Teren rekreacyjny przy ulicy Pilotów jest jedynym miejscem w naszym sołectwie, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Razem z radą sołecką przeznaczamy część pieniędzy z funduszu sołeckiego, aby rozbudowywać ten teren. Miało powstać boisko do gry dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wójt pozyskał środki, a teraz część radnych chce to zaprzepaścić – nie kryje rozczarowania takim postępowaniem kolegów, radna i jednocześnie sołtys Sołectwa Kowale Justyna Połomska.

Wśród inwestycji na które radni zmniejszyli pierwotnie zaplanowane wydatki jest także budowa ulicy Sadowej i Nektarowej w Kowalach. W tym przypadku kwota „cięć” wynosi 500 tysięcy złotych.

- Mieszkańcy od wielu lat zabiegali o budowę tych ulic. W końcu po kilkunastu latach obietnic ruszyła budowa. W maju przyszłego roku inwestycja miała zostać zakończona. W tej sytuacji nie wiadomo co będzie dalej. Nie można ograniczać wydatków na realizowane inwestycje, bo istnieje zagrożenie, że nie będzie można ich dokończyć – zdenerwowania nie ukrywa radny z Kowal Radosław Wnuczko.

W uchwalonym przez radnych budżecie o 300 tysięcy złotych zmniejszona została kwota przeznaczona na modernizację szkoły w Kolbudach. Trudno zrozumieć, że za takim wnioskiem głosowali wszyscy radni z Kolbud, w tym radny Marek Rosa, który na codzień pracuje w ZKiW w Kolbudach.

Środki pozornie „zaoszczędzone” na działaniach społecznych i wymienionych wyżej inwestycjach radni zdecydowali się „przesunąć” na budowę świetlic wiejskich w Babidole i Łapinie (łącznie 1,4 miliona złotych). Kolejny milion złotych zaplanowano na zakup działki pod cmentarz.

- Nie podważam zasadności inwestycji zaproponowanych przez radnych. Szczególnie zakupu działki przeznaczonej na gminny cmentarz. Niemniej, w tym momencie priorytetem jest dokończenie przedsięwzięć inwestycyjnych w toku, oraz tych na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Dopiero w następnej kolejności planujmy nowe inwestycje. Chciałbym również podkreślić, że według posiadanej wiedzy, aktualna wartość gruntu przeznaczonego na cmentarz jest znacząco wyższa od wprowadzonej do budżetu. Wpisanie przez radnych tej pozycji do budżetu, jest wyłącznie działaniem PR-owym  – mówi wójt Andrzej Chruścicki.

Skutki wprowadzonych zmian

Zmiany wprowadzone przez jedenastu radnych w projekcie budżetu przedstawionym przez Wójta Gminy Kolbudy to znaczne „cięcia” środków na zajęcia sportowo-rekreacyjne, organizację zajęć dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji, fundusz stypendialny za osiągnięcia sportowe, politykę senioralną, programy społeczno-profilaktyczne, promocję czy współpracę międzynarodową.

To co należy stanowczo podkreślić, nie zmniejszają one deficytu budżetowego, ani nie mają żadnego wpływu na wysokość dopłaty gminnej do gospodarki odpadami. 1,2 miliona złotych na ten cel zostało bowiem ujęte w pierwotnej wersji projektu budżetu przedłożonym radnym 15 listopada 2022r. To dzięki decyzji wójta, dopłata do gospodarki odpadowej została zabezpieczona w budżetcie.

Wszystkich zainteresowanych szczegółowym przebiegiem sesji budżetowej zachęcamy do odsłuchania nagrania https://portal.posiedzenia.pl/KOLBUDY . Treść uchwały budżetowej opublikowana zostanie wkrótce w Biuletynie Informacji Publicznej i w serwisie www.kolbudy.pl