Uwaga. Do 15 kwietnia br. wydłużony został termin składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego na rok 2023. Okres ten może zostać skrócony w przypadku wcześniejszego wyczerpania zapasów węgla.

Osoba zainteresowana może nabyć węgiel kamienny. W ofercie pozostał już wyłącznie „orzech”, który sprzedawany będzie do wyczerpania zapasów.  Maksymalna ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 3 tony (1,5 t. w roku 2022 oraz 1,5 t. w roku 2023).

W ramach zakupu preferencyjnego na 2023 rok osoba uprawniona do dodatku węglowego może kupić nie więcej niż 1,5 tony, lecz w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, ilość niezakupionego węgla przechodzi na rok 2023.

Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Gminy Kolbudy (Punkt Obsługi Klienta), ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (EPUAP). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Formularz wniosku o zakup węgla znajduje się w załączniku.

Jak wygląda procedura zakupu węgla?

  1. Osoba zainteresowana zakupem węgla na preferencyjnych warunkach, musi złożyć wniosek, w którym wskazuje rodzaj oraz ilość paliwa, jakie chce nabyć. Złożony wniosek podlega weryfikacji. Pozytywne rozpatrzenie stanowi podstawę do pozyskania opału. W ramach podpisanej umowy Gmina Kolbudy daje możliwość zakupu węgla w postaci groszku oraz orzecha.

Koszt węgla to 2000 zł za tonę. Cena nie zawiera kosztów transportu.

  1. Po potwierdzeniu przez pracownika Urzędu Gminy Kolbudy spełnienia warunków do preferencyjnego zakupu, osoba zamierzająca nabyć węgiel na preferencyjnych warunkach, otrzymuje stosowną informację na podany we wniosku numer telefonu.
  2. Następnie - po uprzedniej informacji od pracownika Urzędu Gminy Kolbudy - mieszkaniec dokonuje wpłaty należności w kasie urzędu lub na specjalnie utworzone konto bankowe.

Wysokość opłaty uzależniona jest od ilości paliwa, które wnioskodawca zamierza kupić. Przykładowo, gdy jest to 1 tona, to należy wpłacić 2 tys. zł. Natomiast w przypadku chęci zakupu 1,5 tony należy wpłacić 3 tys. zł, 3 ton – 6 tys. zł

Wpłaty dokonuje WYŁĄCZNIE osoba uprawniona, tj. wnioskująca o zakup węgla.

WPŁATY DOKONYWAĆ MOŻNA W KASIE URZĘDU BĄDŹ PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY:

Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 25 8335 0003 0114 8887 2000 0390

Tytuł przelewu:PESEL WNIOSKODAWCY, imię i nazwisko Wnioskodawcy, rodzaj opału tj. orzech/groszek”

  1. W przypadku płatności przelewem, po odnotowaniu wpłaty, pracownik Urzędu Gminy Kolbudy poinformuje wnioskodawcę telefonicznie o możliwości odbioru faktury stanowiącej podstawę do wydania węgla. Przy płatności w kasie urzędu faktura będzie wydawana wpłacającemu na miejscu.
  2. Jednocześnie Gmina Kolbudy przekaże niezbędne dane, w tym rodzaj i ilość wnioskowanego paliwa, przedsiębiorcy zajmującemu się dystrybucją węgla. Pracownik tej firmy ustali z wnioskodawcą termin dostawy paliwa na podany we wniosku adres zamieszkania lub termin odbioru paliwa przez wnioskodawcę, we własnym zakresie.

Dla kogo

Węgiel po preferencyjnych cenach przysługuje wszystkim, którym przyznano dodatek węglowy. Wnioskować mogą również osoby, które w swoich gospodarstwach domowych używają ogrzewania węglowego jako głównego źródła ciepła.  Warunkiem jest zgłoszenie lub wpisanie tej informacji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Załączniki: