Gmina Kolbudy pozyskała kwotę 208 860,30 zł  dofinansowania na wprowadzenie usług asystencji osobistej.  Środki Funduszu Solidarnościowego przyznano w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  Szczegółowe informacje na temat Programu i zasad przystąpienia do projektu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach ul. Staromłyńska 1, tel. 058 682-72-89 wew. 10 i 11.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

  • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie kompletu dokumentów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Karty zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023” wraz   z kopią orzeczenia oraz klauzulą informacyjną RODO przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do Programu, otrzymają informację o zakwalifikowaniu do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Wszystkie osoby, które nie zakwalifikowały się do Programu, znajdą się na liście rezerwowej.

Przyznając usługę oraz ilość godzin asystencji osobistej GOPS bierze pod uwagę osobistą sytuację osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu. Limit godzin przysługujących na jednego Uczestnika, zgodnie z zapisami Programu, wynosi nie więcej niż:

  • 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  • 360 godzin rocznie dla:

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi  analogiczne finansowane
z innych źródeł.

Usługi w ramach Programu będą świadczone nieodpłatnie.


ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2023.

Źródło finansowania:
Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Cele projektu:
Celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia również zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia społeczne, kulturalne, rozrywkowe lub sportowe itd.
Grupa docelowa:
Program adresowany jest do:
  • dzieci do 16 oku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji albo orzeczenie równoważne,
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Wnioskodawca: 
Gmina Kolbudy
Realizator:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość zadania: 208 860,30 zł
Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: IV 2023

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023
Biuro Programu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy
telefon: 58 682 72 89
Koordynator projektu: Monika Cherek