Gmina Kolbudy pozyskała dofinansowanie w wysokości 67 532,49 zł  na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023. Środki pochodzą z Funduszu Solidarnościowego. Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnego. Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach ul. Staromłyńska 1 tel. 058 682-72-89 wew.10 i 11.

Celem programu w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych, jest ich czasowe odciążenie od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację.

W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w:

 • czynnościach samoobsługowych,
 • czynnościach pielęgnacyjnych,
 • w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,
 • w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
 • w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Karta zgłoszenia wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kartą oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM oraz klauzulą informacyjną RODO przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach, ul. Staromłyńska 1. O zakwalifikowaniu do Programu decyduje wynik pomiaru ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia, które dokonywane są na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM (stanowiącej załącznik nr 6 do Programu), którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Osoby zakwalifikowane do Programu otrzymają stosowną informację. Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową.

Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach programu.

Przyznając usługę oraz ilość godzin w ramach opieki wytchnieniowej GOPS bierze pod uwagę osobistą sytuację osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu. Limit godzin przysługujących na jednego Uczestnika zgodnie z zapisami Programu wynosi nie więcej niż: 240 godzin rocznie.

Realizacja programu zostanie rozpoczęta po otrzymaniu środków z Funduszu Solidarnościowego.

 


„OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2023
DOFINANSOWANIE  - 67 532,49  ZŁ
Gmina Kolbudy będzie realizowała resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi 
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:
 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
 • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia. 
Program Opieka wytchnieniowa w szczególności polega na pomocy w:
 • zakresie świadczenia usługi całodobowej i dziennej
 • formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego)
 • zapewnieniu wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
W Gminie Kolbudy program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.
Uczestnicy Programu nie ponoszą opłat za usługi świadczone w ramach programu.
Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolbudach lub pod numerem telefonu 58 682 72 89 w dniach i godzinach pracy Ośrodka.