W poniedziałek 8 maja br. o godzinie 7.30 rozpocznie się  nabór wniosków o sterylizację i kastrację psów oraz kotów. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 12 maja br. (do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel – decyduje kolejność zgłoszeń). Koszt wykonania takiej usługi w całości sfinansowany zostanie z budżetu gminy. Kwestia ta, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie zwierząt, uregulowana została w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kolbudy na rok 2023". Mieszkaniec Gminy Kolbudy może złożyć wniosek na sfinansowanie tylko jednego zabiegu (jedno zwierzę na gospodarstwo domowe).

Wnioski (formularz do pobrania pod tekstem) przyjmowane będą w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kolbudy.

Wnioski zostaną rozpatrzone w kolejności wpływu do Urzędu Gminy Kolbudy. Pod uwagę brana będzie data oraz godzina złożenia wniosku. Właściciele zwierząt zakwalifikowanych zostaną o tym poinformowani telefonicznie. Wówczas wskazany zostanie też Gabinet Weterynaryjny, w którym przeprowadzony zostanie zabieg. Pracownicy urzędu skontaktują się tylko z tymi osobami, których wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Wykonanie zabiegu obejmuje:

- wizytę kwalifikującą,
- wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji,
- zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy,
- zapewnienie zwierzętom leczenia pooperacyjnego związanego z przeprowadzonym zabiegiem do czasu zdjęcia szwów (10-14 dni),
- wizytę kontrolną, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów. 

Gmina nie finansuje:

- zabiegów przygotowujących zwierzę do sterylizacji/kastracji psa/kota (np. odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie), opieki stacjonarnej po wykonanym zabiegu ani dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzanie szwów) bądź wystąpienia uczulenia na szwy,
- zapewnienia przez gabinet weterynaryjny kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia.

Wnioskodawca będzie zobowiązany do okazania dowodu tożsamości, natomiast w przypadku gdy zabieg będzie dotyczyć psa – dodatkowo dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie psa

- wnioski zostaną rozpatrzone w kolejności wpływu (data, godzina) do Urzędu Gminy Kolbudy,
- wnioskodawca, którego zwierzę zakwalifikuje się do zabiegu sterylizacji/kastracji,  zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie wraz ze wskazaniem gabinetu weterynaryjnego,
- Urząd Gminy Kolbudy, nie ma obowiązku powiadamiać Wnioskodawcy, którego zwierzęta  nie zakwalifikowało się na zabieg kastracji/sterylizacji.

Ostateczną decyzję o kwalifikacji psa/kota do zabiegu podejmuje lekarz weterynarii.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu (58) 691 05 33

 

Załączniki: