W połowie listopada wójt Andrzej Chruścicki i skarbnik Jarosław Falkowski przekazali do Biura Rady Gminy Kolbudy projekt Budżetu Gminy Kolbudy na rok 2024. Złożony dokument zawiera projekt uchwały budżetowej wraz z piętnastoma załącznikami. Został sporządzony w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych. Wyliczenia oparte zostały natomiast na założeniach makroekonomicznych.

W projekcie budżetu na rok 2024 dochody ustalono na poziomie 189 019 051 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 172 749 811 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 16 269 240 zł. Kwota dochodów jest o blisko 40 milionów złotych wyższa niż w budżecie przyjętym na rok 2023.

Po stronie planowanych wydatków widnieje kwota 202 302 561 zł, w tym wydatki bieżące 160 472 756 zł, a wydatki majątkowe 41 829 805 zł. Większe o ponad 31 milionów zł niż w bieżącym roku budżetowym są planowane wydatki.

Mimo to projektowany na rok 2024 deficyt budżetowy jest o niemal 8 milionów zł niższy od planowanego na rok bieżący i wynieść ma 13 283 510 zł., co stanowić będzie 7,0% dochodów budżetowych.

Podobnie jak w minionych latach lwia część budżetu, blisko 90,5 miliona zł, przeznaczona zostanie na oświatę i wychowanie. To prawie 49 procent planowanych na przyszły rok wydatków.

- Myślę, że nie będę oryginalny jeśli powiem, że budżet na pewno nie będzie łatwy i wymagał będzie kompromisów – mówi wójt Andrzej Chruścicki. – Mimo wszystko uważam, że projekt napawa dużym optymizmem. Będzie to rekordowy rok zarówno pod względem dochodów, jak i wydatków. Jeszcze nigdy kwota planowanych wydatków nie przekroczyła w naszej gminie 200 milionów złotych. Suma przeznaczona w budżecie na inwestycje, co zawsze najbardziej interesuje mieszkańców, wyniesie w przyszłym roku około 38,5 miliona złotych. Myślę więc, że utrzymamy tempo realizacji zadań inwestycyjnych. Dołożymy też starań, aby nadal skutecznie pozyskiwać dofinansowanie zewnętrzne, które stanowić będzie istotne wsparcie dla budżetu. Cieszyć powinien też fakt, że kolejny rok udaje się nam utrzymywać zadłużenie gminy na bezpiecznym poziomie.