PRZYPOMINAMY O  OBOWIĄZKU  OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY LAPTOPY Z GRANTU  PPGR

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia  dotycząca realizacji projektu grantowego

„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Przypominamy, że osoby które otrzymały laptopy w ramach Grantu PPGR,  zgodnie z niedotrzymania wymaganego okresu zachowania efektów projektu § 4 ust. 1  umowy darowizny co 6 m-cy mają obowiązek  składania do Urzędu Gminy w Kolbudach oświadczenia w formie pisemnej o dotrzymaniu  wymaganego okresu zachowania efektów projektu tj. trwałości projektu.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do umowy darowizny (publikujemy pod tekstem).

Oświadczenia należy złożyć w następujących terminach:

  1. do 30 maja 2023 r. (proszę sprawdzić czy wszyscy Państwo złożyli oświadczenie w terminie)
  2. do 31 grudnia 2023r.
  3. do 30 czerwca 2024 r.
  4. do 31 grudnia 2024 r.
  5. do 30 czerwca 2025 r.
  6. do 31 grudnia 2025 r.

Niezłożenie wskazanego oświadczenia pociągnie za sobą odpowiednie działania zmierzające do ustalania, czy Obdarowany zachowuje warunki związane z trwałością projektu wskazane w § 3 umowy darowizny.