W piątek 3 lutego br. o godzinie 7.30 Urząd Gminy Kolbudy rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Dokumenty będzie można składać do poniedziałku 21 lutego br. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie może złożyć wyłącznie jeden wniosek. Przyznana dotacja może być przeznaczona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia poniesionych nie wcześniej niż po podpisaniu umowy dotacyjnej. O dotację mogą się ubiegać również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania.

Celem Programu „Zielone Kolbudy" jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Na dofinansowanie liczyć będą mogli mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz osoby prawne, którzy zdecydują się na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych lub pomp ciepła. Wysokość dotacji wyniesie 50 procent kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Treść uchwały Rady Gminy Kolbudy, Regulamin Programu oraz wzory wniosków w załączniku pod tekstem. Wnioski dostępne są również w Urzędzie Gminy Kolbudy.

Wnioski składać można osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kolbudy (w godzinach pracy urzędu), a także za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres urzędu, z dopiskiem „Zielone Kolbudy".

Szczegółowe informacje dotyczące naboru uzyskać można w Referacie Infrastruktury i Środowiska Urzędu Gminy Kolbudy pod numerami telefonów (58) 691 05 45, (58) 691 05 73 lub (58) 691 05 33.