110 mężczyzn i 2 kobiety z terenu Gminy Kolbudy mogą się wkrótce spodziewać wezwań na kwalifikację wojskową. Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Pomorskiego kwalifikacja wojskowa na terenie Gminy Kolbudy jest zaplanowana w terminie od 5 marca do 8 marca 2024 r. w godzinach od 8.00 do 13.00. Kobiety przyjmowane będą w dniach 5 i 8 kwietna 2024 roku w godzinach od 8.00. do 13.00. W całym kraju wezwania mogą trafić do ponad 230 tysięcy osób.

 Powiatowa Komisja Lekarska, przed którą stawią się nasi mieszkańcy działać będzie w pomieszczeniach Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim ul. Chopina 34.

Do kwalifikacji wojskowej w tym roku wzywa się m.in. 19-latkowów, czyli osoby urodzone w 2005 roku. Ponadto obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

 • mężczyźni, urodzeni w latach 2000 -2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 1520).
 • osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej (jednak wyłącznie do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60. rok życia), jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.  

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku obejmie także osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia - jeżeli ten okres upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub gdy ten termin przypada po terminie kwalifikacji i złożyły wniosek o zmianę kwalifikacji.

Do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji, mogą stawić się ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 rok życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.

Właściwie terytorialnie, dla gminy Kolbudy, Wojskowe Centrum Rekrutacji mieści się w Gdańsku ul. Trakt Św. Wojciecha 253.

Po sprawdzeniu stanu zdrowia oraz określeniu sprawności fizycznej i psychicznej osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej, komisja orzeknie jedną z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Są to:

 • kategoria A - "zdolny do służby wojskowej", określająca zdolność do odbywania/pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej
 • kategoria B - "czasowo niezdolny do służby wojskowej", określająca czasowe pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, ostre bądź przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od kwalifikacji rokują poprawę
 • kategoria D - "niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju", z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych, przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej
 • kategoria E - "trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej" w czasie pokoju i w przypadku ogłoszenia mobilizacji wojskowej.

 

Do kwalifikacji wzywa się osoby za pomocą obwieszczenia Wojewody oraz imiennego wezwania. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób, o których mowa w obwieszczeniu, od dopełnienia obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Co należy zabrać z sobą na kwalifikację wojskową:

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 • posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność, o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe i potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji
  w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku

Więcej informacji na temat kwalifikacji wojskowej dla mieszkańców Gminy Kolbudy uzyskać można pod numerem telefonu (58) 691 05 51.