Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Kolbudy informuje, że od 5 lutego br. rozpocznie się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2024. Podczas wizyt nie będą pobierane żadne opłaty.

Decyzje na terenie Gminy Kolbudy roznosić będą Sołtysi i pracownicy Urzędu Gminy Kolbudy. Pracownicy Urzędu Gminy posiadać będą przy sobie identyfikatory podpisane przez Wójta Gminy Kolbudy.

Doręczanie może odbywać się w dni powszednie oraz w soboty i niedziele. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie daty oraz czytelnych podpisów na potwierdzeniu zwrotnym odbioru.

Dystrybucja decyzji podatkowych potrwa od 5 lutego do 29 lutego 2024 roku. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Za pośrednictwem operatora pocztowego przekazane zostaną decyzje wymiarowe dla podatników, którzy wskazali adres do korespondencji poza obszarem Gminy Kolbudy.

Dodatkowe informacje pod nr 58 691 05 53 lub 58 691 05 71

W myśl art. 144 § 1a, 1b pkt 2 oraz § 4 ustawy ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.U. 2023 poz. 2383 z późn. zm.), który stanowi cyt. Organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, chyba że doręczenie następuje na konto w systemie teleinformatycznym organu podatkowego albo w siedzibie organu podatkowego. W przypadku braku możliwości doręczenia w sposób, o którym mowa w § 1a, organ podatkowy doręcza pisma za pokwitowaniem przez:1) operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, albo2) pracowników urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego lub przez organy lub osoby uprawnione na podstawie odrębnych przepisów (…). W przypadku gdy organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta), pisma może doręczać sołtys, za pokwitowaniem.”