Usługi sąsiedzkie stanowić mają nową formę wsparcia dla mieszkańców Gminy Kolbudy wymagających opieki. Już wkrótce pomoc w posprzątaniu mieszkania, praniu, przygotowaniu posiłku, przyniesieniu opału czy rozpaleniu w piecu będzie mógł świadczyć sąsiad lub sąsiadka osoby, która nie radzi sobie samodzielnie z wszystkimi tymi czynnościami. Niby nic nowego i nadzwyczajnego, a jednak… Taką formę pomocy będzie organizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach.

Nowe rozwiązanie wprowadza uchwała z dnia 27 lutego br. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, a także szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.

Przyjęta podczas sesji Rady Gminy Kolbudy uchwała jest niejako rozszerzeniem obowiązującej dotąd regulacji prawnej właśnie o usługę sąsiedzką. Możliwość świadczenia przez samorządy takiej formy pomocy dopuszcza teraz - znowelizowana w minionym roku - ustawa o pomocy społecznej.

Ze świadczenia skorzystać będą mogły zarówno osoby mieszkające samotnie, jak i te zamieszkujące z małżonkiem czy dziećmi. Usługi sąsiedzkie stanowić będą w takim przypadku uzupełnienie opieki świadczonej przez rodzinę.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami usługi sąsiedzkie świadczone mają być na podstawie umowy cywilno-prawnej, w wymiarze nieprzekraczającym 40 godzin miesięcznie. Mogą być udzielane przez siedem dni w tygodniu, również poza godzinami pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na ten cel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolbudach zamierza ubiegać się o dofinansowanie, które może sięgnąć 80 procent wszystkich kosztów. Należy zatem pamiętać, że wielkość przyznanych środków w tym zakresie będzie ważnym czynnikiem determinującym ilość świadczonych usług w tej formie.

Możliwość pozyskania środków stwarza Program Rządowy Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Przyjęte przez gminny samorząd regulacje wejdą w życie po 14 dniach od opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.