Gmina Kolbudy zachęca mieszkańców do udziału w programie „Czyste powietrze”, który jest szansą na poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych poprzez ich termomodernizację, wymianę źródła ciepła, czy montaż elementów OZE, a tym samym zmniejszenie zużycia energii, poprawę jakości powietrza oraz warunków życia i zdrowia.

Dla kogo?

Dla osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami:

 • budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co?

 • wymiana „kopciucha”, czyli nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na nowy efektywny i ekologiczny kocioł,
 • modernizacja instalacji grzewczej,
 • ocieplenie budynku,
 • wymiana okien i drzwi,
 • zakup rekuperacji, czyli wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • montaż instalacji PV, czyli instalacji fotowoltaicznej (paneli słonecznych).

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

https://czystepowietrze.gov.pl/

Dokumenty programowe

INFORMUJEMY, ŻE W NASZYM URZĘDZIE UDZIELAMY INFORMACJI O PROGRAMIE ,,CZYSTE POWIETRZE’’ ORAZ UDZIELAMY POMOCY W WYPEŁNIANIU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU ,,CZYSTE POWIETRZE’’

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, uprawnionym do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Urząd Gminy w Kolbudach udziela wsparcia mieszkańcom w składaniu wniosków  w poniedziałki i środy w godzinach od 8.00 do 13.00

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty pod numerami telefonów: 

(58) 691-05-45 lub (58) 691-05-73 w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów

Wypełnianie wniosków odbywa się, po telefonicznym umówieniu terminu, z pomocą pracownika Urzędu Gminy Kolbudy, który udzieli wyjaśnień dotyczących wniosku i zasad dofinansowania oraz pomoże w wypełnieniu wniosku (Urząd Gminy Kolbudy udostępnia w swojej siedzibie stanowisko komputerowe do wypełniania wniosków o dofinansowanie).

Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

W celu usprawnienia wypełniania wniosku o dotację prosimy o wcześniejsze przygotowanie niezbędnych informacji potrzebnych do jego wypełnienia takich jak:

 • aktualny adres e-mailowy
 • PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki,
 • numer księgi wieczystej,
 • numer działki,
 • przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę,
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2,
 • wartość dochodu/rodzaj PIT, (dochód z PIT-u za ostatni rok rozliczeniowy) (jeśli wnioskujesz o podstawowy próg dochodowy),
 • zaświadczenie o dochodach wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczny przy ul. Staromłyńskiej w Kolbudach (jeśli wnioskujesz o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania). Uwaga! Zaświadczenie powinno być wystawione na wnioskodawcę.
 • dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku),
 • zgoda współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia (jeśli dotyczy).
 • zgoda współmałżonka na zaciąganie zobowiązań w ramach umowy o dofinansowanie (jeśli dotyczy),
 • umowę/y z wykonawcą/mi (jeśli wnioskujesz o dotację z prefinansowaniem),
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności,
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.